Şimali Qafqaz

Şöbənin əsas elmi istiqamətləri

  •Şimali Qafqaz xalqlarının tarixi və müasir vəziyyəti •Şimali Qafqaz regionunda  baş verən sosial-iqtisadi, siyasi və b. proseslər, onların Qafqaz regionuna, o cümlədən Azərbaycan Respublikasına mümkün təsirləri •Qonşu və böyük dövlətlərin xarici siyasətində  Şimali Qafqaz

Şimali Qafqaz

Şöbə müdiri

Mirzəzadə Liliya Fridun qızı Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1970 – ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonunda 54 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir. 1971- ci ildən 1975-ci ilədək Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin axşam şöbəsinin tələbəsi olmuşdur. Eyni vaxtda Bakı Aqreqat İstehsalat Birliyində

Şimali Qafqaz

Kiçik elmi işçi

Şahnaz Tağıyeva Heydər qızı 1991– ci il 30 sentyabr tarixind ə Bak ı şə h ə rind ə anadan olmu ş dur . O , orta t ə hsi-lini N ə simi rayonu 14 n ö mr ə li m ə kt ə bd ə al - m ış d ı r . 2009-2013- c ü ill ə r ə rzind ə Ş. H . Ta ğı yeva Q ə rb Uni-versitetinin “ Beyn ə l xalq Jurnalistika ”

Şimali Qafqaz

Mütəxəssis

Məmmədova Badam Sahib qızı. 14 iyun 1997-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Qafqazşünaslıq ixtisasını bitirmişdir. 1 oktyabr 2019-cu ildən AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun Şimali Qafqaz şöbəsinin mütəxəs s isi vəzifəsində çalışır. 2020-ci ild ə Bakı