Elmi katib

   

Hüseynova Südabə Novruzəli qızıpsixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. 4 dekabr 1979-cu ildə Ağstafa rayonunda anadan olmuşdur. 

 Təhsili:

 • 1997-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fаkültəsinin Psixologiya ixtisası üzrə bakalavr təhsili almışdır.
 •  2001-2003-cü illərdə isə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fаkültəsinin Hüquq psixologiyası ixtisası üzrə magistratura təhsili almışdır. 
 • 20.10.2014-cü il tarixində “Müasir  dövrdə şəxsiyyətin hüquq  düşüncəsinin  sosial - psixoloji  aspektləri” adlı psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın 10 fevral 2016-cı il tarixli (protokol № 05-k) qərarı ilə ona psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın 25 yanvar 2019-cu il tarixli (protokol № 01-K) qərarı ilə dosent elmi adına layiq görülmüşdür. 


 İş təcrübəsi:

 • 2001-2003-cü illərdə Bakı şəhər Xəzər rayonu 149 nömrəli orta məktəbində psixoloq vəzifəsində işləmişdir. 
 • 2003-2013-cü illərdə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Sosial psixologiya şöbəsində kiçik elmi işçi, 2013-2017-ci illərdə isə elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 
 • 2017-ci ildən AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun elmi katibi vəzifəsində çalışır. 

 Elmmetrik bazalarda profilləri:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=tR0BGm0AAAAJ&hl=ru

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Suedab-Hueseynova    

Web of Science (Research ID): IQU-9465-2023

ORCİD: 0000-0002-7730-5094

Academia.edu: https://science.academia.edu/S%C3%BCdab%C9%99H%C3%BCseynova  

Dergipark: https://dergipark.org.tr/tr/pub/@sudabe-huseynova-0412 

 

Elmi fəaliyyəti:

  AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu Elmi Şurasının elmi  katibi, “Sosiologiya. Sosial Psixologiya. Siyasət” elmi araşdırmalar jurnalının baş redaktorun müavinidir.

        1 monoqrafiya, 81 elmi məqalənin müəllifidir. Elmi məqalələri Azərbaycanla yanaşı, bir çox xarici ölkələrdə, o cümlədən Türkiyədə, Rusiyada, Qazaxıstanda, Pakistanda, ABŞ-da nəşr edilmişdir.   

              Elmi əsərlərinin siyahısı

Monoqrafiya

1.Müasir dövrdə hüquqi şüurun formalaşması: sosial-psixoloji təhlil. Monoqrafiya. Bakı: Avropa nəşriyyatı, 2017, 230 s.

Elmi məqalələr

Azərbaycanda

1. Hüquqazidd davranışlı yeniyetmələrin psixoloji xüsusiyyətləri / BDU-nun təşkil etdiyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2003, s. 78-79.

2. Yeniyetmələrin psixoloji xüsusiyyəti / BDU-nun təşkil etdiyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2003, s. 85-86.

3.  Şəxsiyyətin hüquqi sosializasiyası və hüquqi düşüncəsi problemi // BDU, “Psixologiya” jurnalı. Bakı, №1, 2008, s. 124-129.

4. Yeniyetmələrin hüquqazidd davranışı və onlarla aparılan profilaktik işin təşkili // BDU, “Psixologiya” jurnalı. Bakı, №4, 2008, s. 104-110.

5.  Yeniyetmələrin hüquqazidd davranışına təsir edən sosial - psixoloji amillər // BDU, “Psixologiya” jurnalı. Bakı, №2, 2009, s. 121-127.

6.  Hüquqazidd davranışın sosial-psixoloji motivləri // AMEA İHİ, “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı. Bakı, №143-144, 2010, s. 201-209.

7.  Hüquqi maarifləndirmə hüquqi düşüncənin formalaşdırılmasının əsası  kimi // AMEA FSHİ, “Elmi əsərlər” jurnalı. Bakı, №1(16), 2011, s. 353-356.

8.  Şəxsiyyətin hüquqi düşüncəsinin formalaşmasının əsasları / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2011, s. 355-357.

9.  Azərbaycanda hüquqi düşüncənin formalaşma­sının tarixi əsasları // AMEA İHİ, “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı. Bakı, №162-163,  2011, s. 141-152.

10. Kriminogen submədəniyyətlər / ADMİU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşma şəraitində kulturo­loji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2012, s. 117-121.

11. Hüquqi təfəkkür tərzi şəxsiyyətin sosiallaşmasının tərkib hissəsi kimi // AMEA FSHİ, “Həyat sosiologiyası” jurnalı. Bakı, №3, 2014, s. 132-140. 

12. Azərbaycanda multikulturalizm və millətlərarası münasibətlərə etnopsixoloji baxış / AMEA Dilçilik İnistitunun, Bilik Fondunun, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə təşkil edilən “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. 8-9 sentyabr 2016. Bakı, 2016, s. 221-224.

13. Heydər Əliyev və dini-mənəvi dəyərlərimiz / ARTN və BSU-nun təşkil etdiyi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda VIII beynəlxalq elmi konfansın materialları. 4-5 may 2017. Bakı, 2017, s. 235-237.

14. Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarında etnik adət-ənənələrinin inikası / Xəzər Universitetinin təşkil etdiyi “Müqayisəli ədəbiyyat və mədəniyyət” mövzusunda  VII beynəlxalq elmi konfransın materialları. 20-21 aprül 2017. Bakı, 2017, s. 24.

15. Qafqaz münaqişələrində terrorizmin hüquqi şüura təsiri (Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zəminində) / AMEA Qİ-nun təşkil etdiyi  Qafqazşünasların I beynəlxalq forumunun materialları. Bakı, №2,  2017, s. 176-181.

16. Uşaq və yeniyetmələrdə suisidal davranış / AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının və Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən “Ailə və uşaq psixologiyası” mövzusunda I beynəlxalq elmi-praktik konfransının materialları. 2-3 iyun 2017. Bakı, 2017, s. 28-30.

17. Hüquqi şüurun struktur və funksiyaları // AMEA Fİ, “Elmi əsərlər” jurnalı. Bakı, №2 (29),  2017, s. 181-187.

18. Suisidal davranışın tədqiqinin əsas nəzəri istiqamətləri // BDU, “Psixologiya” jurnalı. Bakı, №4, 2017, s. 42-50.

19. Ermənilərin etnopsixoloji xüsusiyyətləri və terrorizm / AMEA Qİ-nun  təşkil etdiyin “Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 04 dekabr 2017, Bakı, 2018, s. 46-47.

20. B.Vahabzadə yaradıcılığında sosial-psixoloji xüsusiyyətərin inikası / ARTN və BSU-nun təşkil etdiyi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda IX beynəlxalq elmi konfansın materialları. 3-4 may 2018. Bakı, 2018, s. 251-254.

21. Ailədaxili münaqişələrin uşaqlarda yaratdığı psixoloji problemlər / AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının və Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Ailə və uşaq psixologiyası” mövzusunda II beynəlxalq elmi konfransının materialları. 9-10 iyun 2018. Bakı, 2018, s. 21-27.

22. Siyasi psixoloji ideyaların formalaşması tarixindən / AMEA ETİ-nun təşkil etdiyi “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda I beynəlxalq elmi konfransın materialları. 29-30 oktyabr 2018, Bakı, 2018, s. 164-168.

23. Şəxsiyyətin sosial adaptasiyası probleminin tədqiqi istiqamətləri // BDU, “Psixologiya” jurnalı. №3, 2018, s. 37-47.

24. Terrorizmin siyasi-psixoloji təhlili / AMEA Qİ-nun təşkil etdiyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. 23-24 may 2018, Bakı, 2019, s. 126-134.

25. Təhsildə şəxsiyyətin formalaşması məsələləri / Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının təşkil etdiyi Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Dayanıqlı inkişaf məqsədləri: mövcud vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 26 aprel 2019. Bakı, 2019, s. 143-146.

26. Şəxsiyyətin sosiallaşmasinda siyasi şüurun rolu / QKU-nin təşkil etdiyi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan və dünya 1991-2018-ci illərdə: müqayisəli inkişaf dinamikası” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransın materialları. 2 may 2019, Bakı, 2019, s. 95-102.

27. Siyasi mədəniyyətin cəmiyyətin siyasi fəaliyyətində rolu / ADU-nin təşkil etdiyi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası” mövzusunda II beynəlxalq elmi konfransın materialları. 6-8 may 2019. Bakı, 2019, s. 105-107.

28. Təhsil siyasətinin müasir inkişaf istiqamətləri / AMEA Folklor İnstitutu, Qazax rayon İcra Hakimiyyəti, BDU-nun Qazax Filialının təşkil etdiyi Qazax Müəllimlər Seminariyasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan təhsili və elmin müasir problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. 25-26 may 2019. Qazax, 2019, s.122-126.

29. Heydər Əliyev və siyasi lider şəxsiyyətinin formalaşması / ADU-nin təşkil etdiyi “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 25 oktyabr 2019. Bakı, 2019, s. 458-462.

30. Hürufilik sosial-siyasi hərəkat kimi / AMEA Fİ-nun təşkil etdiyi “İslam fəlsəfəsində Nəsimi fenomeni” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. 21 noyabr 2019. Bakı, 2019, s. 465-473.

31. Terrorizm və terrorçu şəxsiyyəti / AMEA Qİ-nun “Qafqazda terror” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları28 noyabr 2019. Bakı, 2019, s. 138-139.

32. Ulu öndər Heydər Əliyev və dövlət-din münasibətləri / MDU-nin təşkil etdiyi “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 6-7 dekabr 2019. Mingəçevir, 2019, s. 112-114.

33.Terrorizm ermənilərin etno-psixoloji xüsusiyyəti kimi / AMEA Qİ-nun təşkil etdiyi Qafqazşünasların II beynəlxalq forumunun materialları. 23-24 may 2019. Bakı, №1, 2020, s. 291-298.

34. Ümumbəşəri bəla Covid-19 deviant davranışın yaranma səbəbi kimi // ARTİ-nun “Elmi Əsərləri” jurnalı. Bakı, cild 87, №3, 2020, s. 89-93.

35. Rus tədqiqatçısı V.L.Veliçkonun “Qafqaz” (Rus işi və tayfalararası məsələlər) əsərində ermənilərin etno-psixoloji xüsusiyyətləri // AMEA Rəyasət Heyəti, “Sosial elmər” jurnalı. №1, 2020 s. 129-135. 

36. Terror anlayışı və onun formaları / Azərbaycan Universitetinin təşkil etdiyi gənc tədqiqatçıların III respublika elmi praktik konfransının materialları. 10 mart 2020. Bakı, 2020, s. 151-153.

37. Terrorizmin təhlilində sosial sinergetika nəzəriyyəsinin rolu / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının təşkil etdiyi “Milli təklükəsizliyin iqtisadi və sosial-mədəni aspektləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 5 may 2020. Bakı, 2020, s. 110-113. 

38. Erməni fərdi və terrorçusunun psixoloji portreti / AMEA, Şərqşünaslıq İnstitutunun təşkil etdiyi “Şərq xalqlarının I qurultayı – Bakı, 1920. Şərq dünyası 100 il əvvəl bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. 1-7 sentyabr 2020. Bakı, 2020, s. 52-55. 

39. Terrorizmin tədqiqində sosial konstruksionist konsepsiyasının əhəmiyyətli rolu // AMEA Rəyasət Heyəti, “Gənc tədqiqatçı” elmi-praktik jurnalı. Bakı, VI cild, №2, 2020, s. 130-135.

40. XX əsrdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımlar / Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. “Etnik deportasiyalar: tarixi və müasir dövrü” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. 17-18 dekabr 2020. Sumqayıt, № 9, 2020, s. 263-267.

41.Sosial adaptasiyanın psixoloji məzmunu və xüsusiyyətləri / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının təşkil etdiyi “Milli təklükəsizliyin iqtisadi və sosial-mədəni aspektləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 5 may 2020. Bakı, 2020, s. 155-159.

42. Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin psixoloji xüsusiyyətlərinin sosial adaptasiyanın təşkili baxımından təhlili // AMEA Rəyasət Heyəti, Sosial elmlər jurnalı. Bakı, №2, 2020, 150-156.

43. Terrorun tarixi və tipologiyası / “Heydər Əliyev: multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası” mövzusunda IV beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan Dillər Universiteti. 7 may 2021. Bakı, 2021, s.181-182.

44. Qriqorian kilsəsi və erməni terror təşkilatlarının birgə əməkdaşlığı / “Azərbaycanın inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev irsi” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Qərbi Kaspi Universiteti. 1 may 2021. Bakı, 2021, s. 180-185.

45. Erməni etnosunun psixoloji xüsusyyətləri / Qərbi Kaspi Universitetinin təşkil etdiyi “Pontokaspi və Qafqaz bölgəsi: ekosistemlərin birləşməsi və izolyasiyası şəraitində dəyişikliklər, canlıların filogenezi, geologiya, ekologiya və coğrafiyası” mövzusunda multidisiplinar beynəlxalq konfransın materialları. 27-28 noyabr 2020. Bakı, 2021, s. 355-359. 

46. Erməni terrorunun siyasi xüsusiyyətləri / “Cənubi Qafqazda ərazi-sərhəd problemləri: Qars müqaviləsindən Şuşa Bəyannaməsinə” respublika elmi konfrasının tezisləri. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2021, s. 58-59.

47. Terror Ermənistan dövlətinin siyasi idarəetmə aləti kimi / “Azərbaycan Respublikası 30 ildə: Cənubi Qafqazın güc mərkəzi” respublika elmi konfrasının tezisləri. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2021, s. 67-68.

48. Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində erməni kilsəsinin rolu / “Sosial və humanitar elmlərdə müasir tədqiqatlar” mövzusunda beynəlxalq Qarabağ konqresinin materialları. İKSAD. Bakı, 2021, s. 178-181. 

49. Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin resosializasiyası / Rezonans SAİB, “Sosiologiya. Sosial psixologiya. Siyasət” elmi araşdırmalar jurnalı. №2, 2021, s. 37-44. 

50. Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin yeni həyat şəraitinə adaptasiya prosesi // AMEA, “Gənc Tədqiqatçılar” jurnalı. Bakı, 2021, s. 208-21.

51Sosial adaptasiya ilə bağlı nəzəriyyələrin təhlili (ingilis dilində) / Rezonans SAİB, “Sosiologiya. Sosial psixologiya. Siyasət” elmi araşdırmalar jurnalı. №1, 2021, s. 13-19. 

52. Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasında sosial adaptasiyanın rolu  // “Psixologiyanın aktual problemləri: yeni perspektivlər, yeni mülahizələr və yeni düşüncələr” adlı beynəlxalq elmi konfransın materialları. Qərbi Kaspi Universiteti. 19-20 iyun 2021. Bakı, 2022, s. 234-238.

53. Terroristin psixoloji portreti: erməni terrorçusu nümunəsində / Qərbi Kaspi Universitetinin təşkil etdiyi XII-XV əsrlər ön Asiya və Qafqazın tarixi-etnoqrafik məsələlərinə baxış” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 18 dekabr 2020. Bakı, 2022, s. 44-51.

54.Terrorçu şəxsiyyət tipləri / Qafqazşünasların III beynəlxalq forumunun materialları. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2022, s. 123-128.                                                                                       

55. Qriqorian kilsəsi və erməni terror təşkilatlarının birgə əməkdaşlığı / Azərbaycanın inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev irsi mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Qərbi Kaspi Universiteti. Bakı, 2021, s. 179-183.

56.Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri  /  “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Cənubi Qafqazda reallıqlar” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2022, s. 44-45.  

57. Milli dövlət quruculuğu və Heydər Əliyev şəxsiyyəti / Heydər Əliyev: Qafqazda sülh və əməkdaşlıq məsələləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. AMEA Qafqazşünaüslıq İnstitutu. Bakı, 2023, s. 70-72.

58. Heydər Əliyev şəxsiyyəti milli dövlət quruculuğu müstəvisində /   Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusudur” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası. Bakı, 2023, s. 110-113. 

59. Ümummilli lider Heydər Əliyevin psixoloji portreti / “Ulu öndər Heydər Əliyev və liderlik fenomeni” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Müasir Azərbaycan Psixoloqları İctimai Birliyi və Psixologiya Elmi-Tədqiqat İstitutu. Bakı, 2023, s. 85-90.

60. Ümummilli lider Heydər Əliyev fenomenal şəxsiyyət kimi / “Heydər Əliyev və milli dövlətçilik məsələləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan Universiteti. Naxçıvan, 2023, s. 94-100.

                        Xaricdə

 1. Правовая социализация личности // «XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего». Серия гуманитарных наук. Пенза, №13, 2010, c. 36-40. (России).
 2.  Правовая социализация личности // «Поиск». Серия гуманитарных наук, Астане, №1(2), 2012, с. 310-314. (Казахстан).
 3. Этнопсихологические особенности тюркских народов / Материалы IV Форуме гуманитарных наук «Великая степь» на тему: «Тюркская цивилизация: от истоков к современности», в г. Нур-Султан, 2019, c. 513-522. (Казахстан).
 4. Политико-психологический анализ личности террориста / III-й Международной научно-практической конференции «Мобилизация этнокультурного ресурса как важнейший фактор противодействия экстремизму и терроризму», в г. Грозном, 2020, c. 513-522. (России).
 5. Объект и субъект терроризма: политико-психологический анализ / Материалы международной научной конференции «Кизляр на стыке эпох и культуры: социокультурный, исторический и экономический облик города». 25 sentyabr 2020. Кизляр, 2020, с. 284-289. (Россия).
 6. The process of resocialization of persons released from penitentiary institutions / Материалы международной научно-практической конференции «Диалог культур в глобализирующемся мире». Кизляр, 15 декабря 2020 г., с. 34-40. (Россия).
 7. Erməni qriqorian kilsəsi və terror / VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Materyalleri. Halis Özdemir Üniversitesi. 2-5 Haziran 2021. Niğde, 2021, s. 349-366. (Türkiye).
 8. Деятельность Армянской церкви в советский период / Материалы международного симпозиума «Казахстан и тюркский мир: актуальные проблемы в области социальных наук». 24 апреля 2021. Нур-Султан, 2021,  c. 166-172. (Казахстан).
 9. Features of the Gregorian Church / Материалы международной научной конференции «Дагестан в начале XX-XXI веков: проблема социально-экономической и культурной модернизации». 12 апреля 2021 г. Кизляр, 2021, с. 217-221. (Россия).
 10.  Social adaptation as one of the mechanisms of socialization / Материалы международной научной конференции «Дагестан в начале XX-XXI веков: проблема социально-экономической и культурной модернизации». 12 апреля 2021 г. Кизляр, 2021, с. 109-114. (Россия).
 11.  The Second Karabakh War: a new direction in international relations  / Conference book of 1st International Conference on Modern Trends in Humanities and Social Sciences (ICMTHSS). February 24, 2021. Islamabad, 2021, p. 56-57. (Pakistan).
 12.  Social adaptation as a special form of socialization / Материалы международного симпозиума «Казахстан и тюркский мир: актуальные проблемы в области социальных наук». 24 апреля 2021. Нур-Султан, 2021, с. 256-261. (Казахстан).
 13.  Erməni terrororizminin bəzi etno-siyasi xüsusiyyətləri / Materials of the IV International Bashkent Congress in Physical, Social and Medical Sciences. February 26-27, 2022. Istanbul, 2022, p. 356. (Turkey). 
 14.  Ermeni teröristin psikolojik portresi / Thesis materials of the VIII International Istanbul Scientific Research Congress. March 12-13, 2022. Istanbul, 2022, p. 250. (Turkey).
 15.  Ermeni teröristin psikolojik portresi / Materials of the VIII International Istanbul Scientific Research Congress. March 12-13, 2022. Istanbul, 2022, p. 137-141. (Turkey).
 16.  Necrophily as an ethnic characteristics of armenian terrorists / / Materials of the 5th International Congress on Life, Social and Medical Sciences in a Changing World. March 26-27, 2022, Ankara, p. 217. (Turkey). 
 17.  Analysis of the terrorist's internal motivation / Thesis materials of the V International New York Academic Research Congress. April 23-24, 2022. New York, 2022, p. 399. (USA). 
 18.  Analysis of the terrorist's internal motivation / Materials of the V International New York Academic Research Congress. April 23-24, 2022. New York, 2022, p. 927-931. (USA). 
 19.  Terrorism as destructive behavior / Proceedings of Azerbaijan international scientific research congress. BZT Academy. Istanbul, 2022, p. 839-844. (Turkey).
 20.  The role of the great leader Heydar Aliyev in the development of science and education in Azerbaijan / Materials of the 9th international congress of humanities and social sciences "Başkent". BZT Academy. Istanbul, 2023, p. 662-666. (Turkey).