Elmi məqalələr

Внутриполитическая ситуация в Армении после парламентских выборов

Туран Исмаилова,  младший научный сотрудник Отдела Армяноведения  Института Кавказоведения   Национальной Академии Наук Азербайджана   Внутриполитическая ситуация в Армении после парламентских выборов (на основе материалов армянских СМИ)            

Elmi məqalələr

Что хотят армянские матери?

Туран Исмаилова, младший научный сотрудник Отдела Армяноведения Института Кавказоведения Национальной Академии Наук Азербайджана Что хотят армянские матери ?  Общественно-политическая ситуация в Армении продолжает оставаться крайне тяжелой. В стране господствуют бесчинство, коррупция,

Elmi məqalələr

Езиды в Армении

Туран Исмаилова, сотрудник Отдела Армяноведения Института Кавказоведения Национальной Академии Наук Азербайджана Езиды в Армении     Созданная на азербайджанских территориях Армения является моноэтническим государством. И причина этому не секрет. В Армении не существуют жизненно важных

E-kitabxana / Kitablar / Elmi məqalələr

АZƏRBАYCАNIN BАŞ NАZİRLƏRİ

 MUSА QАSIMLI, CАVID HÜSЕYNОV АZƏRBАYCАNIN  BАŞ NАZİRLƏRİ Kitаbdа Аzərbаycаnın, bəzi хаrici ölkələrin аrхiv vəkitаbхаnаlаrındа sахlаnılаn mənbə və ədəbiyyаtlаr əsаsındа 1918-ci ildən sоnrаkı dövrdə Аzərbаycаnın bаş nаzirləri işləmiş şəхslərin həyаt və fəаliyyəti işıqlаndırılmışdır. Kitаb

Kitablar / Elmi məqalələr

ТУРЦИЯ–СССР: от переворота до распада

МУСА ГАСЫМЛЫ ТУРЦИЯ–СССР: от переворота  до распада   1980-1991   Центр Кавказских Исследований  Кавказского Университета МОСКВА – 2010

Kitablar / Elmi məqalələr

Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycanda siyasəti

Musa Qasımlı Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycanda siyasəti (1914-1918-ci illər)

Kitablar / Elmi məqalələr

АЗЕРБАЙДЖАН В МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЯХ

  АЗЕРБАЙДЖАН В МЕЖДУНАРОДНЫХ  КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЯХ  (1946-1990 гг.)                                                          Тбилиси - 2005

Elmi məqalələr

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ № 1 • 2017

  Вестник Московского университета НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ Основан в ноябре 1946 г. Серия 12 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ № 1 • 2017 ЯНВАРЬ –ФЕВРАЛЬ Выходит один раз в два месяца

Kitablar / Elmi məqalələr

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1991-2003) ЧАСТЬ I

  ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1991-2003) ЧАСТЬ I

Kitablar / Elmi məqalələr

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DİPLOMATİYA TARİXİ

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DİPLOMATİYA TARİXİ (1991-2003)