Elmi məqalələr

Dağıstanda din amili

Dağıstanda din amili Günay FeyziyevaDoktorant, elmi işçiQafqazşünaslıq İnstitutugnyf92@gmail.com+9948733730  Tarix boyu müxtəlif xalqların köç yolları üzərində yerləşən Dağıstan müxtəlif səbəblərdən yurdlarını tərk etmiş insanların məskunlaşdığı ərazidir. Dağıstanın hər dağında ayrı bir

Kitablar / Elmi məqalələr

MUSA GASIMLI FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

  MUSA GASIMLIFROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO''THE ARMENIAN GENOCIDE'':IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH(1724-1920)

Kitablar / Elmi məqalələr

Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после октябрьского переворота в России

Муса Джафар оглу Гасымлы Член-корреспондент НАНА,профессор Национальной академии наук Азербайд­жана, директор Института kавказоведе­ния (Баку, Азербайджан)      Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после Oктябрьского переворота в РоссииАннотация: В представленном

Elmi məqalələr

Dağıstanda din amili

Dağıstanda din amili Günay FeyziyevaDoktorant, elmi işçiQafqazşünaslıq İnstitutugnyf92@gmail.com+9948733730 Tarix boyu müxtəlif xalqların köç yolları üzərində yerləşən Dağıstan müxtəlif səbəblərdən yurdlarını tərk etmiş insanların məskunlaşdığı ərazidir. Dağıstanın hər dağında ayrı bir tayfa

Elmi məqalələr

Çeçenistanda 1944-cü il deportasiyasının nəticələri

Çeçenistanda 1944-cü il deportasiyasının nəticələri                      1943-1944-cü illərdə Stalin təxminən 700 min əhalini mal-qara vaqonlarında nazilərlə əməkdaşlıq etdikləri bəhanəsilə Mərkəzi Asiya və Sibirə deportasiya edərək bütün etnik

Kitablar / Elmi məqalələr

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 1724-1920-е гг.: В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗВ 1724-1920-е гг.:В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

Elmi məqalələr

Gürcü kilsələrinin erməniləşdirilməsi: məqsəd nədir?

Nəsibə Mirzəyeva,AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutununGürcüstanşünaslıq şöbəsinin əməkdaşı Gürcü kilsələrinin erməniləşdirilməsi: məqsəd nədir? Gürcüstanda kilsələrin yaranma tarixindən. Məlum olduğu kimi, abidələr tarixlə ünsiyyət vasitəsidir. O, xalqın dünəni, bu günü, sabahıdır. Gürcüstanda ilk

Elmi məqalələr

ВОЗМОЖНАЯ УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Мамедова Улькер Алиавсар кызы,старший лаборант Отдела «Северный Кавказ»Института Кавказоведения Национальной Академии Наук Азербайджана,  Баку  ВОЗМОЖНАЯ УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИСЕВЕРНОГО КАВКАЗА Северный Кавказ представляет собой важный геостратегический регион

Elmi məqalələr

HEYDƏR ƏLİYEV: AZƏRBAYCANIN BMT İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI

AMEA Dünya Siyasəti İnstitutu baş elmi işçi, t.ü.f.d.Ramilə Bəhlul qızı Dadaşova dadashova.ramila@rambler.ruTel:(050)3657319      HEYDƏR ƏLİYEV: AZƏRBAYCANIN BMT İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI                            

Elmi məqalələr

INDUSTRIAL AND TERRITORIAL POTENTIAL OF THE NORTH CAUCASUS

Shahnaz Tagiyeva The Institute of Caucasus Studies of ANAS North Caucasus department Junior researcher  INDUSTRIAL AND TERRITORIAL POTENTIAL OF THE NORTH CAUCASUS  From a geostrategic standpoint, the North Caucasus is a gateway to Central Asia, in connection with