Kitablar

Qasımlı M. Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye: gerçek tarih arayışı (1920-1994)

Türkiyə Cümhuriyyətinin Atatürk Kültür, Dil və Tarix Yüksək Qurumunun Atatürk Araşdırma Mərkəzi tərəfindən Diyanət Vəqfi mətbəəsində 1500 tirajla nəşr edilmiş kitabı aşağıdakı linkdən yükləyərək oxuya bilərsiniz.

Kitablar / Elmi məqalələr

MUSA GASIMLI FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

MUSA GASIMLI FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

E-kitabxana / Kitablar

Hacıyev İ., Kəlbizadə E. Naxçıvanlı diplomatlar

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu , Kəlbizadə Elnur Həşim oğlu. Naxçıvanlı diplomatlar (Нахчыванские дипломаты). Naxçıvan:"Əcəmi" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2017, 128 səh.

Kitablar

Dadaşova R. Avropa dövlətləri və Azərbaycan (1920-1922-ci illər)

Dadaşova Ramilə Bəhlul qızı. “Avropa dövlətləri və Azərbaycan (1920-1922-ci illər)” Monoqrafiya. Bakı: “Planet-Press”, 2006 206 s.  

Kitablar / Elmi məqalələr

Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после октябрьского переворота в России

Муса Джафар оглу Гасымлы  Член-корреспондент НАНА, профессор Национальной академии наук Азербайд­жана, директор Института kавказоведе­ния (Баку, Азербайджан)       Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после Oктябрьского переворота в России Аннотация: В

Xəbərlər / Kitablar

“Müasir dövrdə hüquqi şüurun formalaşması: sosial-psixoloji təhlil”

“Müasir dövrdə hüquqi şüurun formalaşması: sosial-psixoloji təhlil” adlı kitab işıq üzü görüb AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun elmi katibi, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru Südabə Hüseynovanın “Müasir dövrdə hüquqi şüurun forma­laş­ması: sosial-psixoloji təhlil” kitabı işıq üzü görüb. Nəşrin

Kitablar / Elmi məqalələr

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 1724-1920-е гг.: В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 1724-1920-е гг.: В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

Kitablar / Elmi məqalələr

Bеynəlхаlq münаsibətlər tаriхi

  Mus а  Q а sım о v  M а hir  А bdull а y е v           B е ynəl ха lq mün а sibətlər t а ri х i (XX əsr. II hissə.1946-1999-cu illər)  Kitаb Аli məktəb tələbələri, mаgistrlər, аspirаntlаr, müəllimlər və еlmi işçilər üçün nəzərdə

Kitablar

АZƏRBАYCАNIN ХАRİCİ İŞLƏR NАZİRLƏRİ

 MUSА QАSIMLI ЕLMIRА HÜSЕYNОVА АZƏRBАYCАNIN ХАRİCİ İŞLƏR NАZİRLƏRİ         Kitаbdа Аzərbаycаn və Böyük Britаniyа аrхiv mаtеriаllаrı, rəsmi dövlət və hökumət sənədləri, dövri mətbuаt əsаsındа 1918-ci ildən sоnrаkı tаriхi mərhələdə Аzərbаycаnın хаrici işlər nаzirlərinin