Instructions for authors

“Qafqazşünaslıq” jurnalında məqalələrin dərcinə verilən tələblər

Jurnalın bölmələri:


 • Qafqaz regionunda baş verən siyasi, sosial-iqtisadi və b. proseslər;
 • Qafqazda münaqişələr;
 • Qafqazda dinlər və dinlərarası münasibətlər;
 • Qafqazda sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi;
 • Qafqazda geosiyasi şərait;
 • Qafqaz ölkələrinin xarici siyasəti və qarşılıqlı münasibətləri;
 • böyük dövlətlərin və digər ölkələrin Qafqaz regionuna dair siyasəti;
 • beynəlxalq təşkilatların Qafqaz siyasəti;
 • əsərlərin rəyləşdirilməsi;
 • elmi həyat (keçirilmiş və keçirilməsi planlaşdırılan elmi konfranslar haqqında məlumatların dərci);
 • diskussiya kürsüsü.

Məqalələr Azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul olunur.

Məqalələr analitik xarakter daşımalı və akademik tələblərə cavab verməlidir.

Məqalələrin aşağıdakı dəqiq strukturu olmalıdır:

 • UOT (Universal Onluq Təsnifat) indekslər və ya PACS (Picture Archiving and Communication System) tipli kodlar;
 • Məqalənin adı, (ingilis dilində əlavə olaraq mötərizədə qeydedilsin) müəllifin adı, soyadı, elmi dərəcəsi, işlədiyi qurumun adı və ünvanı, vəzifəsi, elektron poçt ünvanı və mobil telefon nömrəsi;
 • “Annotasiya” hissəsində (200 sözdən az olmamaqşərti ilə) məqalənin məzmunu haqqında azərbaycan və ingilisdillərində qısa məlumat verilməlidir
 • “Açar sözlər” (Azərbaycan (rus) və ingilis dillərində 6 söz və söz birləşməsindən az olmayaraq);
 • “Giriş”də mövzunun aktuallığı əsaslandırılmalıdır, “Mətn” (yarımbaşlıqlara bölmək şərtilə) hissəsində tədqiq edilən məsələlər bölmələr üzrə ətraflı şərh və təhlil edilməli, “Nəticə”də elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq müəllifin gəldiyi elmi qənaət, tədqiqatların nəzəri və praktiki əhəmiyyəti aydın şəkildə verilməli, elmi əsaslandırılmış tövsiyələr irəli sürülməlidir.
 • Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə zəruri istinadlar olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən “İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı” istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlinən ardıcıllığı ilə (məsələn, [1] və ya [1, s.120] kimi işarə olunmalı) nömrələnməlidir. Elmi ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.

 

 Məqalələrin tərtib edilmə qaydası:

 • Əlyazmaların mətni Microsoft Office Word proqramında A4 (210 x 297mm) formatda, Times New Roman - 12 şriftində, 1 intervalda, yuxarı və aşağıdan 25mm, soldan və sağdan 20mm boş yer saxlanılmaqla yığılmalıdır;
 • Məqalənin başlığı böyük hərflərlə, yarımbaşlıqları isə yalnız ilk hərfi böyük olmaqla, qalın şriftlə və nömrə qoyularaq yazılmalıdır. Başlıq və yarımbaşlıqlardan, cədvəl və şəkillərdən əvvəl və sonra bir sətir ara boşluğu buraxılmalıdır. Səhifələr ardıcıl olaraq aşağı sağ küncdə nömrələnməlidir.
 • Cədvəl və şəkillərin adı olmalı və bu ad cədvəllər üçün cədvəlin üstündə sağ küncdə, şəkillər üçün şəklin altında sol küncdə yerləşdirilərək, ərəb rəqəmləri ilə ardıcıl nömrələndirilərək müvafiq olaraq “cədvəl” və “şəkil” sözündən sonra yazılmalıdır. Cədvəl və şəkillərin başlıqları ilk hərfləri böyük olmaqla qalın şriftlə yazılmalıdır. Cədvəlin sütunlarının adı qısa olmalı, ölçü vahidləri mötərizədə göstərilməlidir. Şəkillər elektron formatda “jpg”, “tif” fayl tipində, CMYK-rəng rejimində, 300 dpi-dən az olmayan ölçüdə, qrafik illüstrasiyalar Word, Excel, Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW və PowerPoint proqramlarından birində təqdim edilməlidir.

Məqalələrin həcmi:

Məqalələrin həcmi 8-10 səhifə olmalıdır.

“İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı”nın tərtib edilmə qaydası: 

Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında məlumat tam, dəqiq və orjinalın dilində olmalıdır. İstinad olunan mənbənin biblioqrafik təsviri onun növündən (monoqrafiya, dərslik, elmi məqalə və s.) asılı olaraq verilməlidir. Elmi məqalələrə, simpozium, konfrans və digər nüfuzlu elmi tədbirlərin materiallarına və ya tezislərinə istinad edərkən məqalənin, məruzənin və ya tezisin adı göstərilməlidir. İstinad olunan mənbənin biblioqrafik təsviri verilərkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının “Dissertasiyaların tərtibi qaydaları” barədə qüvvədə olan təlimatının “İstifadə edilmiş ədəbiyyat” bölməsinin 10.2-10.4.6 tələbləri əsas götürülməlidir.

Mətndə istinad olunan bütün mənbələr, səhifə nömrələri ilə birlikdə “İstifadə edilmiş ədəbiyyat” siyahısında aşağıdakı nümunələrdə göstərilən qaydada verilməlidir:

a) Kitablar:

Adilov M.İ., Həsənov İ.C. Qloballaşma və milli mənəvi dəyərlər. Bakı: “Elm”, 2012, -476 s.

b) Jurnallar:

Şixəliyev E.İ. Ermənilərin din strategiyasının əsas istiqamətləri. // “Strateji təhlil” jurnalı, №7(35), Bakı: “Elm”, 2013, s. 32-45.

c) Toplularda məqaləyə istinad (konfrans, simpozium və digər):

“Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri”. / Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2010, s. 314-316.

ç) Dissertasiyalar və avtoreferatlar:

Məmmədov H.B. Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq siyasi proseslərin aktoru kimi. Elmlər doktoru dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı: “Elm”, 2013, -44s.

d) Arxiv sənədləri:

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin notası. 05.04.1920/Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi (bundan sonra ARDA), fond 870, siyahı 1, iş 144, vərəq 15.

e) İnternet səhifələri (internet səhifələrinə istinadlar mütləq gün, ay, il olmaqla, istifadə olunduğu tarix göstərilmək şərti ilə tam ünvan şəklində olmalıdır):

http://www.stat.gov.az/#  (15.11.2013) / 2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.

Məqalənin redaksiyaya təqdim edilmə qaydası:

 

Məqalələr çap və elektron variantlarda tədqiqatın aparıldığı müəssisənin elmi şurasının müvafiq iclas protokolundan çıxarış və 2 rəy ilə birgə müəllif(lər)in özü tərəfindən redaksiyaya (Akademiya şəhərciyi,H. Cavid pr.117,4-cü mərtəbə, otaq 448) təqdim edilməlidir. Əlyazma mütləq müəllif(lər) tərəfindən imzalanmalı və redaksiyaya təqdimedilmə tarixi göstərilməlidir;

Məqalələri həmçinin jurnalın elektron poçtuna da (caucasusstudiesjournal@mail.ru)göndərmək olar.


Əlaqə nömrəsi: (012) 539 89 91

 

 

Требования к печати статей в журнале «Кавказоведение»

  

Подразделения журнала:

 • Политические, социально-экономические и др. проблемы Кавказского региона;
 • Конфликты на Кавказе;
 • Религии и межрелигиозные отношения на Кавказе;
 • Взаимоотношения цивилизаций и культур на Кавказе;
 • Геополитическая ситуация на Кавказе;
 • Внешняя политика и взаимоотношения Кавказских стран;
 • Политика больших государств и других стран по отношению к Кавказскому региону;
 • Кавказская политика международных организаций;
 • Рецензирование произведений;
 • научная жизнь (опубликование информаций о проведенных и намеченных научных конференциях);
 • Дискуссионный клуб.

Статьи принимаются на азербайджанском, русском и английском языках.

Статьи должны носить аналитический характер и отвечать академическим требованиям.

Статьи должны иметь нижеследующую точную структуру:

 • УДК (Универсальная Десятичная Классификация) индексы и коды типа PACS (Picture Archiving and Communication System);
 • Название статьи, имя, фамилия, научная степень автора, название и адрес  рабочего места, должность, адрес электронной почты и номер мобильного телефона;
 • «Ключевые слова»  (не менее 6 слов и словосочетаний на азербайджанском, русском и английском языках)
 • «Аннотация»  (не менее 200 слов) должна включать краткую информацию о содержании статьи;
 • Во «Введении» должна быть обоснована актуальность темы, в «Тексте» (с условием деления на подзаголовки) исследуемые проблемы должны быть всесторонне представлены и прокомментированы, в «Заключение» должно быть ясно представлено научным выводом, которому автор пришел согласно характеру статьи и научной области, теоретической и практической значимостью исследования, научно-обоснованными рекомендациями.
 • В обязательном порядке  должны быть указаны ссылки на научные источники касательно темы статьи. Источники в «Списке использованной литературы» следует пронумеровать (к примеру, [1] или [1, c.120]) в порядке упоминания их в тексте. Если в тексте ссылка на научную литературу повторяется, то она указывается предыдущим номером.
 • Требования к оформлению статей:
 • Рукописи должны быть напечатаны в формате A4 (210 x 297 мм) Microsoft Office Word, шрифт - Times New Roman, кегль -12, интервал 1, поля сверху и снизу на 25 мм, слева и справа на 20 мм;  
 • Заголовок статьи следует дать прописными буквами, а подзаголовки  начиная с заглавной буквы жирным шрифтом написать и пронумеровать. До и после заголовков и подзаголовков, таблиц и рисунков, следует оставить однострочный интервал. Все страницы работы должны быть пронумерованы последовательно в правом нижнем углу страницы;
 • Таблицы и изображения должны содержать название таблицы, которое должно быть помещено наверху в правом углу таблицы, и соответственно после слов «Таблица» и «Изображение» пронумеровать последовательно арабскими цифрами. Заголовки таблиц и изображений следует написать жирным шрифтом, начиная с заглавной буквы. Изображения должны быть представлены в электронном формате в программах типа «Word», «Exсel», «Adobe Illustrator», «Photoshop», «CorelDRAW» и «PowerPoint», в файлах типа «jpg», «tif» , CMYK-цветном режиме, не менее 300 dpi.
 •  

Объем статей:

Объем статьи не должен превышать 8-10 страниц

Правила оформления «Списка использованной литературы» :

Каждая информация о ссылке в списке литературы должна носить полную, точную информацию и быть на языке оригинала. Библиографическое описание на ссылаемый источник следует давать в зависимости от вида (монографии, учебники, научные статьи и т.д.). Ссылаясь на научные статьи, материалы или тезисы симпозиумов, конференций и др. важных научных мероприятий должно быть указано название статьи, доклада или тезиса. При библиографическом описании ссылаемого источника в основу должны браться требования разделов 10.2-10.4.6 «Списка использованной литературы»  в «Правилах оформления диссертаций» Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики.

а) Монографии:

Adilov M.İ., Həsənov İ.C. Qloballaşma və milli mənəvi dəyərlər. Bakı: “Elm”, 2012, -476 с.

б) Журналы:

Şixəliyev E.İ. Ermənilərin din strategiyasının əsas istiqamətləri. // “Strateji təhlil” jurnalı, №7(35), Bakı: “Elm”, 2013, с. 32-45.

в) Ссылка на статьи в сборниках (koнференции, симпозиумы и др.):

“Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri”. / Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2010, с. 314-316.

гДиссертации и авторефераты:

Məmmədov H.B. Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq siyasi proseslərin aktoru kimi. Elmlər doktoru dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı: “Elm”, 2013, -44с.

д) Aрхивные документы:

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin notası. 05.04.1920/Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi (после ARDA),фонд 870, список 1, дело 144, лист 15.

e) Интернет ресурсы (Ссылки на веб-страницы должны быть указаны с полной формой URL адреса, и точной датой использования ):

http://www.stat.gov.az/#  (15.11.2013) / 2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.

 

Правила представления статьи в редакцию:

 

 • Статьи (в печатной и электронной версиях) должны быть представлены автором в редакцию с выпиской от соответствующего протокола научного заседания и двумя отзывами. (Академический г., пр. Г. Джавида 117, 4-й этаж, комната 448). Рукопись должна быть подписана автором  и указана дата представления в редакцию.
 • Статьи можно отправлять на электронный адрес журнала (caucasusstudiesjournal@mail.ru)

Номер для связи: (012) 539 89 91

 


________________________________________________________________________________________________ 

Requirements for article publication in the journal "Caucasus Studies"

Sections:

 • Political, socio-economic and other processes in the Caucasus region;
 • conflicts in the Caucasus;
 • religions and interfaith relations in the Caucasus;
 • interaction of civilizations and cultures in the Caucasus;
 • geopolitical conditions in the Caucasus;
 • foreign policy and mutual relations of Caucasian countries;
 • policy of the great states and other countries on the Caucasus region;
 • Caucasus policy of international organizations;
 • Peer review of publications;
 • scientific life (publication of information on planned and held scientific conferences);
 • discussion club.

Articles are accepted in Azerbaijani, Russian and English languages.

Articles should be of  analytical character  and must meet academic requirements.

Articles should have the following exact structure:

 • UDC (The Universal Decimal Classification) indexes or PACS (Picture Archiving and Communication System) type codes;
 • Title of the article, author's name, surname, academic degree, job title and its address, position, e-mail address and mobile phone number;
 • "Keywords" (not less than 6 words and phrases in Azerbaijani, English and Russian languages);
 • In the "Annotation" section (not less than 200 words) brief information on the content of the article should be provided;
 • Relevance of the topic in the "Introduction" should be justified, issues discussed in the section "Text" (under division of subheadings) should be detailed in the sections and analyzed; in the "Conclusion" the author's scientific findings, theoretical and practical significance of the research, the scientifically grounded recommendations should be made in accordance with the character of the science field and the article;
 • There should be referring to scientific sources related to the subject matter. Sources in "The Reference list" should be numbered in the order they are mentioned in the text (for example, [1] or [1, s.120]). If scientific source is repeated elsewhere in the text, it should be indicated by the previous number.

 Requirements to registration of articles:

 • The article should be arranged in A4 (210 x 297mm), Times New Roman - 12, line spacing 1, margins- up and down 25mm, left and right 20mm in Microsoft Word Office;
 • Title should be capitalized and first letter of subheadings should be written in a capital letter, bold type and numbered. Before and after headings and subheadings, tables and pictures, single line spacing should be released. Pages should be numbered sequentially in the lower right corner.
 • The table and the illustrations must be titled, and the name should be written in the right corner on the table for the tables, placed in the left corner under the shape for the pictures, followed by the word "table" and "picture" sequentially numbered in Arabic numerals. Headings for tables and pictures should be typed in bold, with the first letters capitalized. Table columns should be short, units should be indicated in the brackets. Images should be in electronic format "jpg", "tiff", CMYK color model, not less than 300 dpi, graphic illustrations should be submitted in one of the Word, Excel, Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW and PowerPoint applications.
 •  

Article length:

Articles should be 8-10 pages in length.

Format of "The Reference list":

The information about each reference in the Reference list should be full, accurate and in original language. The bibliographic description of the source should be based on its type (monograph, textbook, scientific article, etc.). The name of the article, report or thesis should be cited when referring to scientific articles, materials, or theses of symposium, conference or other authoritative scientific events. In the bibliographic description of the referenced source, the requirements of sections 10.2-10.4.6 of the "The Reference list" in the "Rules for the formulation of dissertations" of the Higher Attestation Commission under the President of Azerbaijan Republic should be taken as a basis.

All sources referred in the text, together with the page numbers, should be listed in the "Reference list” as following:

a) Books:

Adilov M.İ., Həsənov İ.C. Qloballaşma və milli mənəvi dəyərlər. Bakı: “Elm”, 2012, - 476pg.

b) Journals:

Şixəliyev E.İ. Ermənilərin “din” strategiyasının əsas istiqamətləri. // “Strateji təhlil” jurnalı, №7(35), Bakı: “Elm”, 2013, pg. 32-45.

c) Refer to article in collections (conference, symposium and other):

“Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri”. / Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2010, pg. 314-316.

ç) Dissertations and abstracts:

Məmmədov H.B. Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq siyasi proseslərin aktoru kimi. Elmlər doktoru dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı: “Elm”, 2013, -44pg.

d) Archival documents:

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin notası. 05.04.1920/Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi (ARDA), fund 870, list 1,work 144, sheet 15.

e) Internet sources (Links to internet pages must be in full form, with the date, month, year, and date of use):

http://www.stat.gov.az/#  (15.11.2013) / 2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.

Editorial Guidelines:

Articles (printed and electronic versions) should be submitted by the author to the editorial office (Azerbaijan National Academy of Sciences, H.Javid av. 31,4th floor, room 448) with an extract from the relevant protocol of the scientific meeting and two reviews.

The manuscript must be signed by the author and the date of its submission to the editorship should be indicated;

The articles can also be sent to the journal’s e-mail (caucasusstudiesjournal@mail.ru). 


For further information: (012) 539 89 91