Deputy director for scientific affairs

Executive director in the Institute of the Caucasus Studies of ANAS

Ramila Bahlul Dadashova

Date of birth: January 27, 1972

Place of birth: Azerbaijan Republic, Beylagan district

Citizenship: Azerbaijan

Field of science: Political Science. International relations

Place of work: National Academy of Sciences of Azerbaijan

Academic degree: Doctor of Political Sciences

Academic title: Associate Professor

Education: Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan, Azerbaijan University of Languages, Baku State University


The dissertation entitled “The relations between Azerbaijan and states of Europe (1920-1922yy.)” was written on the basis of primary archival sources. Such a scientific innovation was achieved that after the establishment of the Soviet government in Azerbaijan with the intervention of Soviet Russia, the republic was able to maintain its independence and state attributes by resisting the pressure from the center. From April 28, 1920 to December 30, 1922, before the formation of the USSR, one of the main functions of the state, foreign policy, despite restrictions, was carried out independently. Azerbaijan had diplomatic, political, trade, economic, educational, press and information relations with European countries. Britain, France, Belgium, Denmark, Poland, Greece and Finland, which thought Azerbaijan had been occupied by Soviet Russia after the April coup, recalled their diplomatic missions in Baku and entrusted the protection of their citizens to the Iranian consulate in Azerbaijan and the Georgian diplomatic mission. The diplomatic missions that remained in Baku and operated intermittently in 1920-1922 were the Italian Political Agency, the Scottish Consulate, the Swedish and Swiss Consular Agencies, and the Interim National Council of Czechoslovakia, which served as consulates. On the eve of the coup, Germany, which did not have a diplomatic mission, opened a representative office in Baku, Austria recognized Azerbaijan after the coup, and Finland restored diplomatic and political relations with Azerbaijan.

The study of the dissertation "The necessity of the UN reforms in the context of adjustment of regional conflicts (in the example of the South Caucasus)" has led to the scientific innovation that the veto right of permanent members of the UN Security Council is one of the biggest shortcomings of the Security Council. Permanent members use the right of veto as a political weapon in the diplomatic and political struggle against each other. Conflicts between the permanent members of the Security Council over geopolitical interests, the veto right of the UN mechanism and the existence of an undemocratic voting system in decision-making hinder the settlement of international and regional conflicts. As a result, there are double standards in the activities of states that use the right of veto to protect their interests and against them.Second, the rapid increase in armaments and the interest in selling arms to countries in conflict do not allow the Security Council to fulfill its responsibility in resolving conflicts. Third, according to the regional groups of the United Nations, permanent and temporary members of the Security Council are elected in the regions corresponding to the Cold War period. This creates certain gaps in the activities of the organization. Fourth, the inequality between numbers of members of the General Assembly and the Security Council is one of the main shortcomings of the Security Council. Fifth, permanent members are more likely to use their rights to veto decisions in the Security Council to overturn the veto. Therefore, the decision to revoke the veto can be made by the General Assembly. The resolution "Cooperation for Peace" adopted in 1950 gives this opportunity to the General Assembly. Provided that the powers of the General Assembly are increased, the UN should be not only an interstate but also an international organization, taking over the sovereignty of individual nation-states while maintaining their sovereignty and playing a free role in international relations. Sixth, the International Court of Justice must have the right to exercise this right unless the Security Council determines an act of aggression. Seventh, the use of non-alternative international economic sanctions against the guilty party in the implementation of Security Council resolutions can not only ensure the observance of international law by individual states, but also strengthen bilateral and multilateral cooperation, which in itself can lead to a balance in international relations.Eighth, by examining the facts that led the UN Security Council to impose political and economic sanctions on Armenia as an aggressor state violating the territorial integrity of Azerbaijan, it was concluded that Armenia applied to Azerbaijan each of the acts defining aggression in the UN General Assembly Resolution No. 3314 of 1974 "On the definition of aggression".

The decision of the Supreme Soviet of Armenia to annex Nagorno-Karabakh to Armenia, the adoption of a state program on the economic development of Armenia, including the economic development plans of Nagorno-Karabakh, the membership of separatists and terrorists in the Armenian parliament, the rule of separatists and terrorists, the occupation of Azerbaijani territories by the Armenian armed forces and the establishment of a so-called organization, the genocide of Azerbaijanis by Armenia, the detention of prisoners of war and hostages on its territory, the application of terrorist acts by Armenia against Azerbaijan, implementation of a policy of ethnic cleansing through terrorism, resettlement of the Armenian population in the occupied territories of Azerbaijan at the governmental level, looting of natural resources in the occupied territories, replacement of place names with Armenian names, destruction of historical and cultural monuments, artificial armenianization of monuments, "burned land" tactics and mining of most of the occupied territories, the fact that the so-called organization established in the occupied territories of Azerbaijan is under the full control and management of Armenia, give the UN Security Council the definition of Armenia as an aggressor state.

Citation databases and researcher identifier:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_tEgeT0AAAAJ&hl=ru  

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ramile-Dadashova 

Web of Science (Research ID): https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADF-2710-2022 

ORCİD: 0000-0002-2376-5941

Academia.edu: https://independent.academia.edu/RamileDada%C5%9Fova 

Dergipark: https://dergipark.org.tr/tr/pub/@ramiledadashova15     


Books

In Azerbaijan

*Avropa dövlətləri və Azərbaycan (1920-1922-ci illər). Bakı, 2006, Planet-press, 206 s.

*Beynəlxalq münasibətlərin müasir problemləri və BMT. Bakı, 2012, Təknur, 186 s.

*Diplomatik portpetlər. Bakı: Avropa. 2015, 120s.

*Gürcüstan-İran İslam Respublikasi münasibətləri. Bakı: Mütərcim, 2018, 152 s. 

*Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: tarixi, siyasi və hüquqi təhlil. Bakı: Mütərcim, 2019,  216s.

*Azərbaycan Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə əməkdaşlığı. Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, 2021, 344 s.

* Ramilə Dadaşova. Heydər Əliyev Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə konseptual baxış. Monoqrafiya. – Bakı: “Füyuzat”, 2024. – 212 s.

Abroad

*The Problem of Resolution of the Regional Conflicts: Reforms in the UN. İstanbul: Türk Yayınevi  Nəşriyyatı, 2020, 166 s.

Collective

Abroad

*Sosial elmlərdə dil, cəmiyyət, tarix, iqtisadiyyat və siyasət kitabı – 4.  XVI Fəsil “Ermeni soyqırımı”nın gerçək üzü və ya ermənilərin Türk dövlətinə xəyanətləri. Ankara: Özgür Yayınları,  2022, s.207-234. (Türkiyə)

 Elmi məqalələri

In Azerbaijan

*Azərbaycanın Fransa ilə münasibətləri. “Qanun” jurnalı, Bakı, 1996, N1, s.56-57.

*Azərbaycanda aprel işğalı Fransa mətbuatında. “Beynəlxalq həyat” jurnalı, Bakı, 1998, N2-4, s.65-66.

*1920-ci il aprel işğalından sonra Avropa dövlətlərinin Azərbaycana münasibəti. “Qanun” jurnalı, Bakı, 1993, N3,s.66-68.

*Azərbaycan-İngiltərə münasibətləri. “Qanun” jurnalı, Bakı, 1999, №7, s.53-54.

*Avropa dövlətlərinin Bakıdakı nümayəndəliklərinin ləğv edilməsi (1920-1922-ci illər). BDU-da keçirilən Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri, II hissə, Bakı, 2000, s.51-54.

*Genuya və Haaqa konfranslarında Bakı nefti məsələsi. AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda keçirilən Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, Ağrıdağ, 2001, s.96-99. 

*Azərbycanın Almaniya ilə münasibətləri və ticarət-iqtisadi əlaqələri (1920-1922-ci illər). “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, 2001,N2, s.80-85.

*Azərbaycan xarici siyasət orqanlarında dəyişikliklər (1920-1922-ci illər). Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Ali məktəblərarası tematik məcmuə, Bakı, Mütərcim, 2002, N1,s.234-235.

*Azərbycanın ticarət-iqtisadi əlaqələri (1920-1922-ci illər). “Elm və həyat” jurnalı, Bakı, 2002, N1-2, s.40-45.

*Azərbycan - Fransa münasibətləri və ticarət-iqtisadi əlaqələri (1920-1922-ci illər). “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, 2002, N1, s.56-61.

*Azərbaycan və Avropa dövlətləri (1920-1922-ci illər). Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı, 2002, N3, s.217-219.

*İraq problemi və BMT. Şərq-Qərb:sivilizasiyaların dialoqu, Elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2006, N3-4, s.116-126.

*Terrorçu Ermənistana qarşı beynəlxalq konvensiyaların tətbiqi. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, 2006, N4, s.225-230.

*Afrika Birliyi ölkələrinin sülh və təhlükəsizliyini müdafiədə BMT-nin rolu. “Elmi əsərlər” jurnalı, Bakı, 2007,N1,s.63-72.

*BMT-də islahatların perspektivləri. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2007, N8, s.333-343.

*Gürcüstanda olan münaqişələrin xüsusiyyətləri. “Sosial-siyasi problemlər” jurnalı, Bakı, 2008, N2-3, s.85-89.

*BMT-də islahatlar və TŞ-nın daimi üzvlərinin mövqeyi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2008, N1, s.141-147.

*Abxaziya problemi və BMT. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2008, N4, s.314-326.

*BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri arasında bəzi ziddiyyətlər. Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri. Məqalələr toplusu. Bakı, 2006, N1, s.85-100.

* Abxaziya münaqişəsi: səbəblər və nəticələr. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2008, N3, s.153-158.

*Ermənistanın Azərbaycana silahlı təcavüzü: hərbi əsir və girovların hüquqlarının pozulması. “Sosial-siyasi problemlər” jurnalı, Bakı, 2009, N1, s.74-83.

*BMT-nin yaradılmasında tarixi zərurət və məqsəd. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2009, N1, s.160-165.

*The aggressive acts and the principle of the territorial integrity of Armenia against Azerbaijan. Azerbaijan and Azerbaijanis Азербайджан и Азербайджанцы, Baku, 2009,  vol. 103-104, N1-2, pp.162-168.

*BMT-nin qətnamələri və Ermənistanın dekonstruktiv mövqeyi. “Sosial-siyasi problemlər” jurnalı, Bakı,2009,N2, s.38-48.

*Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində yaranmış qaçqın probleminin həlli üçün BMT-nin fəaliyyətinin gücləndirilməsi perspektivləri. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2009, N11,  s.245-255.

*Regional münaqişələrin nizama salınmasında BMT-nin regional və subregional təşkilatlarla əməkdaşlığı. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2009, N3, Xüsusi Buraxılış, s.397-401.

*Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin müdafiəsində BMT TŞ-nın rolu.” Elmi Əsərlər” jurnalı, Bakı, 2009, N1-2, s.121-127.

*Beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olan erməni terrorizmi və onunla mübarizə məsələləri. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, 2009, N6, s.129-133.

*Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin BMT çərçivəsində həlli yolları. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2009, N4, s.171-178.

*BMT-nin sülh potensialının möhkəmləndirilməsi prinsipləri. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2009, N12,  s.200-209.

*Армянские преступления и предложения по усилению активизации ООН в регулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Azerbaijan and Azerbaijanis Азербайджан и Азербайджанцы, Baku, 2010,  vol. 105-106 N1-2, c.166-170.

*Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin formaları. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, 2010, N3, s.168-172.

*The solution ways in UN frame of the regional conflicts in the South Caucasus. Qafqaz Universitetində keçirilən “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” İqtisadiyyat və beynəlxalq münasibətlər III Beynəlxalq konqresin tezisləri, 15-17 oktyabr 2010-cu il, Bakı, pp.278-279.

*Ermənistanın “dezinformasiya müharibəsi”nin münaqişənin nizama salınmasına təsiri. AMEA-da Gənc Alimlərin I Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası çərçivəsində keçirilən “Gənc alim və tədqiqatçıların innovativ inkişafı üçün intellektual potensialın stimullaşdırılması və təkrar istehsalı” adlı konfransın materialları, 18-23 noyabr 2010-cu il, Bakı, s. 282-285.

*Atəşkəsdən sonrakı dövrdə BMT ilə əməkdaşlıq. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2010, N3, s.192-197.

*The solution ways in UN frame of the regional conflicts in the South Caucasus. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” QAT-da keçirilən 10-cu elmi-əməli konfransının materialları, Bakı, 2011, pp.172-179.

* Beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olan erməni terrorizmi və onunla mübarizə məsələləri. AMEA-nın xəbərləri, Bakı, 2010,  N1-2, s.187-192.

*Qlobal təhlükələr və BMT-də islahatlar. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı,2011, N3, s.17-22.

*The causes and results of the Armenia-Azerbaijan conflict. Azerbaijan and Azerbaijanis Азербайджан и Азербайджанцы, Baku, 2012,  N3-4, pp.23-26.

*Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı region dövlətlərinin mövqeyi. AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunda keçirilən “Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri” adlı Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2012, s.158-161.

*BMT-nin qurumları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi perspektivləri. AMEA-nın xəbərləri, Bakı, 2012,  N1, s.353-36.

*Regional münaqişələrin nizama salınmasında   Beynəlxalq Məhkəmənin rolunun artırılması perspektivləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı,2012, N2, s.5-11.

*Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınmasında Təhlükəsizlik Şurasının rolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri, LXVIII cild, N3, 2012, s.152-159.

*Qloballaşma prosesində insan haqları və demokratikləşmə problemləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2013, N2, s.142-148.

*Qloballaşmanın ümumdünya təsisatları və Azərbaycan Respublikasının Bretton-Vuds təşkilatları ilə əməkdaşlığı. AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun“Heydər Əliyev məktəbi”nin keçirdiyi Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 06 may 2013-cü il, s.177-182.

*ABŞ-ın birqütblü dünya yaratmaq cəhdləri: mülahizələr. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2014,  N1, s.202-207.

*Cənubi Qafqaz dünya siyasətində. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri, LXX cild, N2, 2014, s.75-80.

*Ermənistanın Dağlıq Qarabağa qeyri-qanuni köçürmə siyasətinin qarşısının alınmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin və onun davamçısı İlham Əliyevin rolu. AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda keçirilən Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 8 may 2014, s.103-110.

*Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və BMT. Azərbaycan MEA Rəyasət Heyəti Qafqazşünaslıq İnstitutu. Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu. Elmi Məruzələr. 2 cilddə. II c., Bakı, 17-18 aprel 2017-ci il, s.191-197.

*Azərbaycanlıların və türklərin soyqırımı ilə nəticələnən qlobal təhlükəli erməni terrorları. Azərbaycan MEA Rəyasət Heyəti A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu T.C.Atatürk Araştırma Mərkəzi Lənkəran Rayon İcra Hakimiyyəti. XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Lənkəran, 22-27 aprel 2017-ci il, s.506-510. 

*Ermənilərin İran əleyhinə fəaliyyətləri. Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər Respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 04 dekabr 2017, s.22.

*Necessity of the reforms in United Nations for peace and solution of the regional conflicts. Proceedings of International Scientific Conference on Sustainable Development Goals 24-25 November 2017, Baku, s. 272-278.

*Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə tarixi abidələri saxtalaşdırması istiqamətləri və beynəlxalq hüquq normaları. Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti  - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika 21-23 may 2018-ci il. Beynəlxalq elmi konfransın xülasələri, s.54.

*Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə tarixi abidələri saxtalaşdırması istiqamətləri və beynəlxalq hüquq normaları. Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti  - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika 21-23 may 2018-ci il. Beynəlxalq elmi konfransın xülasələri, s.994-1000.

*1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların deportasiyasında məqsəd. Qafqazda deportasiyalar. Respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 29 noyabr 2018, s.37-38.
 *Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında BMT və ATƏT-in vasitəçilik missiyası: siyasi təhlil. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. Elmi Məruzələr. 2 cilddə. I cild, Bakı, 23-24 may 2018-ci il, s.474-482.

*Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində elmə, təhsilə vurulan zərər. Azərbaycan elminin və təhsilinin müasir problemləri mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Qazax,  25 may 2019-cu il, s.450-457.

*ABŞ və Böyük Britaniyada dövlət idarəçiliyi kadr hazırlığı. Tarix, insan və cəmiyyət. Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal. 2(25) 2019, Bakı, s. 77-87. 

*Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə Türkiyə, İran, Rusiya və ABŞ-ın münasibəti. “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransı. Məruzələrin tezisləri. Bakı, 25 oktyabr 2019-cu il, s.386-390.
 *Erməni terroru xarici ölkə tədqiqatçılarının əsərlərində. Qafqazda terror. Respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 29 noyabr 2019-cu il, s.116-119.

*Beynəlxalq hüquq və qanunların pozulması və işğalçı dövlətin məsuliyyətə cəlb olunması. “Azərbaycanın Ermənistan və Qarabağda məhv edilmiş maddi mədəniyyət abidələri: kitabxanalar, muzeylər, təhsil ocaqları nümunəsində” mövzusunda vebinar respublika elmi konfransının materialları. 25 dekabr 2020-ci il, s.49-51.

*Ümummilli lider Heydər Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini nizama salması istiqamətində fəaliyyəti. Sosial elmlər, N1, 2020, s.122-128.
 *Peace and Security Matters in the UN and İnfluence of the Veto Right to the Resolution of the Regional Conflicts. Sosiologiya. Sosial Psixologiya. Siyasət elmi araşdırmalar jurnalı, №1, 2021, pp.18-30.

*Reasons of Weakness of the UN’s Activity on Regulation of the Regional and or İnternational Conflicts. Journal of “History of Science”. Cild 1, Say 1, Sıra I, 2020, s.16-29.

*Beynəlxalq hüquq və qanunların pozulması və işğalçı dövlətin məsuliyyətə cəlb olunması. “Azərbaycanın Ermənistan və Qarabağda məhv edilmiş maddi mədəniyyət abidələri: kitabxanalar, muzeylər, təhsil ocaqları nümunəsində” vebinar respublika elmi konfransının materialları. 25 dekabr 2020-ci il, s.49-51.

*Prezident İlham Əliyevin xarici informasiya nümayəndələri ilə müsahibələrinin Vətən müharibəsində qələbədə rolu. Azərbaycan Humanitar və ictimai elmlərdə müasir araşdırmalar konqresinin materialları. Qarabağ, 17-19 iyun 2021-ci il, s.212-220.

*Beynəlxalq münaqişələrin tənzimlənməsində BMT-nin regional və subregional təşkilatlarla əməkdaşlığı məsələsinin təhlili. Sosial elmlər jurnalı, N1, 2021, s.264-270.

*Xocali soyqirimi: tanidilmasi istiqamətində diplomatik-siyasi fəaliyyət. Bakının erməni - daşnak, bolşevik işğalından azad edilməsinin 103 illiyinə həsr olunmuş II Beynəlxalq Quba Simpoziumu materialları.  Quba, 10-11 sentyabr 2021-ci il, s.97-103.

*Gürcüstanda münaqişələr və ərazi-sərhəd məsələləri: birinci respublika, sovet dövrü, dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra. “Cənubi Qafqazda ərazi-sərhəd problemləri: Qars müqaviləsindən Şuşa Bəyannaməsinə” mövzusunda  respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 23 sentyabr 2021-ci il, s.32-34.

* Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində quruculuq fəaliyyəti “Azərbaycan Respublikası 30 ildə: Cənubi Qafqazın güc mərkəzi” mövzusunda respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 14 oktyabr 2021-ci il, s.26-28.

*Azərbaycanlıların deportasiyaları: tarixi-siyasi aspektdən təhlil. “Azərbaycanın inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev irsi” mövzusunda multidissiplinar respublika elmi-prakrik konfransının materialları. Bakı, 1 may 2021, s.89-93.

* Azərbaycan Respublikasının ABŞ ilə münasibətlərinə təsir edən amillər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası” mövzusunda V Beynəlxalq elmi konfransının materialları, Bakı, 28 aprel 2022. s.202-204.

*Azərbaycan Respublikasının Çin ilə münasibətləri. Mədəniyyət dünyası, elmi-nəzəri məcmuə, XXXXI buraxılış, Bakı, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, 2022, s.25-30.

*44 Günlük Vətən müharibəsində və müharibədən son­ra Rusiyanın mövqeyi. Qafqazşünaslarin III beynəlxalq forumu / 3rd international forum of the caucasus studies scholars. 19-20 oktyabr / october, 2022, Bakı / Baku. Elmi məruzələr / Scientific papers. 2 kitabda: 1-ci kitab. Bakı: “STAR-08 LTD” MMC, 2022, s.34-39. 

*Heydər Əliyevin “bir millət, iki dövlət“ və Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir” ifadələri Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində əsas prinsip kimi. “Qafqazda reallıqlar”. Respublika elmi konfransı, 3 noyabr, 2022. Bakı/Tezislər. Bakı: “ECHO MOON LT” MMC, 2022, s.18-20.

*I Dünya müharibəsi illərində erməni hərbi hissələrinin Türkiyəyə qarşı fəaliyyəti. Metafizika. Beynəlxalq fəlsəfi və fənlərarası araşdırmalar jurnalı. Bakı, 5 (4) 2022, s.140-158.

*Ümummilli lider Heydər Əliyev və BMT ilə əməkdaşlıq məsələsi. Heydər Əliyev: Qafqazda sülh və əməkdaşlıq məsələləri Respublika elmi konfransının materialları. – Bakı: “KARVSER TRADE” MMC, 2023, s.30-32.

 Abroad

*Reforma OON:Problemı i perspektivı. Odeskiy derjavniy ekonomiçniy universitet, naukoviy vestnik,Odesa 2008, N15, pp.202-209.(Ukrayna)

*Перспективы усиления активизации ООН в урегулирование конфликтов на Южном Кавказе. Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований. Материалы VIII Региональной  научной конференции молодых учёных Сибири в области гуманитарных и социальных наук, 22-24 ноября 2010г., Новосибирск, с.202-205. (Rusiya)

*Пути усиления мирового потенциала ООН по урегулированию региональных конфликтов. Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований. Материалы IХ Региональной  научной конференции молодых учёных Сибири в области гуманитарных и социальных наук, 22-24 ноября 2011г., Новосибирск, с.44-47 (Rusiya)

*The solution ways in UN frame of the regional conflicts being in the South Caucasus: recommendations and proposals. Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М.П.Драгоманова, Гiлея Науковый вiсник, Випуск, Киiв 2012, 64(№9), pp.581-584. (Ukrayna)

*Ответственность государств за нарушении  экологической безопасности. Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований. Материалы Х Региональной  научной конференции молодых учёных Сибири в области гуманитарных и социальных наук, 22-24 ноября 2012г., Новосибирск, с.247-250. (Rusiya)  

*Проблемы повышения сотрудничества главных органов ООН по урегулированию региональных конфликтов. Центр научной мысли. Зажги свою звезду. Материалы V Международной  научно-практической конференции, 26 ноября 2012г., Москва,с.121-125. (Rusiya)  

*Geopolitical confrontation between the members with veto right of the Security   Council and the problems of putting in order of the regional  conflicts. Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М.П.Драгоманова, Гiлея Науковый вiсник, Випуск 77(№10), Киiв 2013, pp.318-320. (Ukrayna)

*Пути  восстановления мира и стабильности на Южном Кавказе. Социальных исследований. Материалы ХI Региональной  научной конференции молодых учёных Сибири в области гуманитарных и социальных наук, 22-24 ноября 2013г., Новосибирск, с.247-250.  http://www.philosophy.nsc.ru/youngcons/mol-archive.htm (Rusiya)  

*Importance of the UN in the regulation of the international relations and the offers about reforms. Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М.П.Драгоманова, Гiлея Науковый вiсник, Випуск 79(№12), Киiв 2013, pp.316-318. (Ukrayna)

*Ermenistan'ın Azerbaycan'a Silahlı Saldırı: Uluslararası Humanitar Hakların Pozulması Meseleleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 9/5 Spring 2014, pp.643-653, Ankara-Turkey. www.turkishstudies.net, Doi Number: http: //dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6822 (Türkiyə)

*Perspectives of the reforms in the General Assembly of UN. Львiвська Фундацiя  Суспiльних Наук.Чинники Розвитку Суспiльних Наук у XXI Столiттi. Мiжнароднa  науkoво-практичнa конференцiя, Львiв, 28-29 жовтня 2016,   pp.88-92. (Ukrayna)

*Women in armed conflicts and importance of women’s participation in resolving of conflicts. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi. İstanbul, 25-26 Kasım 2016, pp.167-168. (Türkiyə)

*Causes and results of the conflicts being in the South Caucasus. Национальний Университет «Одеська Юридична Академия» IV Мiжнароднa  науkoво-практичнa конференцiя Людина, Сусшльство, политика: Актуальнı Виклики Сучасности, Одеса,  24-25 лютого 2017, pp.52-56. (Ukrayna)

*The Factors Which Give Ground for the United Nations Security Council to Determine Armenia as an Aggressor State. Review of Armenian Studies A Biannual Journal of History, Politics, and International Relations. Ankara, N35, 2017, pp.91-118. (Türkiyə)

*Проблемы восстановления мира и стабильности на Южном Кавказе и ООН. Большой Кавказ: пространство взаимодействия цивилизаций и народов Материалы V Международного форума историков-кавказоведов. Ростов-на-Дону, 15–16 ноября 2017, c.217-231. (Rusiya)  

*Birinci Dünya savaşi yillarinda Anadolu’da, Kafkasya`da Ermeni silahli örgütlerinin  faaliyetleri. Türk Tarih Kurumu, I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu (alman-fransız penceresi). İstanbul, 6-9 Aralık 2017, s. 73. (Türkiyə)

*Filistin sorunu. Yeni Türkiye. İslam Dünyası özel sayısı-III. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi. Ankara, Türkiye. N97, Eylül-Ekim 2017, s.619-626. (Türkiyə)

*The foreign policy of the USA: the USA - Russia contradictions in the UN Security Council. Американська історія та політика: науковий журнал. – № 4. – К., 2017. – с.32-38. (Ukrayna)

*BMT-nin sülh missiyası və veto hüququ əsas problem kimi. ANKASAM Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi. May 2018, 2(1), s.67-101. (Türkiyə)

*Analysis of the reforms process in UN from prism of the political personalities. Ponte beynəlxalq elmi tədqiqat jurnalı. Thomson Reuters. Florensiya, cilid 74, may 2018, № 5/1, pp. 178-210.(İtaliya)

*Ermenistan'ın Azerbaycana karşı askeri saldırısı zamanı çocuk hakları maruziyeti. Antalyada keçirilən II Uluslararası Türk dünyası eğitim bilimleri ve sosyal bilimler kongresi. 6.cild, Sosyal beşeri ve idari bilimleri-2 Ankara, 2018.  s.159-166. (Türkiyə).
 *Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun BM`de düzene salınmamasının temel nedeni ve Güvenlik Konseyi'nin çatişmayı
 çözme kabiliyetini sağlayan faktörler. Antalyada keçirilən II Uluslararası Türk dünyası eğitim bilimleri ve sosyal bilimler kongresi. 6.cild, Sosyal beşeri ve idari bilimleri-2 Ankara, 2018. s.483-494.(Türkiyə).
 * Training of workers of the public in France. Politicus. Науковий журнал. Випуск 2. Odessa, 2019, pp. 85-89. (Ukrayna).

* 2008 Rusya-Gürcistan savaşı sonrası Gürcistan-İran ilişkileri. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Avrasya İncelemeleri Dergisi. 2019, Cilt 8, Sayı 1, s. 23-34. (Türkiyə).
 * Measures of the UN Security Council Against International Terrorism and Globally Threatening Armenian Terrorism. Review of Armenian Studies. A Biannual Journal of History, Politics, and International Relations. Ankara, N39, 2019, pp.101-130. (Türkiyə).
 *Perspectives of reforms in context of international relations. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Peer Reviewed Journal. Volume: 5 | Issue: 10 | October 2019 || SJIF Impact Factor: 5.614||ISI I.F Value: 1.188 ISSN (Online): 2455-3662, pp.99-116. (Hindistan).
 *Предложения государств-инициато­ров о механизме деятельности ООН. Вопросы истории. Москва, N 12(2), 2019, с.77-82, DOI: 10.31166/VoprosyIstorii201912Statyi31 ББК 63.3(0)5-6. (Rusiya) 

*Armenia's Military Aggression Against Azerbaijan: Violation of the Rights of Captives and Hostages. Avrasya İncelemeleri Dergisi - Journal of Eurasian Inquiries 9, 1 (2020), pp. 55-73, DOI: 10.26650/avid.2020.004 http://static.dergipark.org.tr/article-download/beac/fa80/87d0/5e81ce91f3807.pdf? (Türkiyə).

*The International Terrorizm and The Cooperation For Fighting against it. III-я Международная научно-практическая конференция «Мобилизация этнокультурного ресурса как важнейший фактор противодействия экстремизму и терроризму».  Грозны,   06-07 декабря 2019 года, pp.241-249.(Rusiya)
 *Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Anadolu ve Kafkasya’da Ermeni Silahlı Örgütlerinin Faaliyetleri. Tarih İncelemeleri Dergisi. Cilt 35 - Sayı 1 - 23 Temmuz 2020, s.39-62, DOI: 10.18513/egetid.769943 (Türkiyə)

*Cənub Qafqazda Olan Münaqişələrin Səbəb və Nəticələri. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi. Cilt 4 - Sayı 2 - 30 Aralık 2020, s.115-155. (Türkiyə)

*Formation of Regional Staff Training System at a New Level by the Application of Multidisciplinary Approaches and İnformation and Communication Technologies. Magyar Tudományos Journal. № 49, 2021, s.36-40. (Macarıstan)

*Перспективы сотрудничества Азербайджана и Украины. Україна-Азербайджан. Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна-Азербайджан: діалог культур та цивілізацій» з нагоди століття встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном, яка відбулась 19 жовтня 2021, s.34-38.  (Ukrayna)

*The Importance of the UN in International Relations: the Necessary Reforms. 4th International "Başkent" Congress on Physical, Social and Health Sciences. Full-Text Book. 26-27 February, 2022, s.693-696. (Türkiyə)

*The Importance of the UN in International Relations: the Necessary Reforms. 4th International "Başkent" Congress on Physical, Social and Health Sciences. Abstract Book. 26-27 February, 2022, s.323. (Türkiyə)

*Azerbaycan’da mülteci sorunlarının tarihi kökleri ve günümüzdeki yankıları. 8th İnternational İstanbul Scientific Research Congress. Full-Text Book. 12-13 Mart 2022, s.111-120. (Türkiyə)

*Azerbaycan’da mülteci sorunlarının tarihi kökleri ve günümüzdeki yankıları. 8th İnternational İstanbul Scientific Research Congress. Abstract Book. 12-13 Mart 2022, s.246. (Türkiyə)

*44 Günlük Vatan Savaşında ve savaş sonrası Fransa`nın Ermenistan'ı desteklemenin nedenleri. 5th International congress on life, social, and health sciences in a changing world. Full-Text Book. 26-27 Mart 2022,  s.373-378. (Türkiyə)

44 Günlük Vatan Savaşında ve savaş sonrası Fransa`nın Ermenistan'ı desteklemenin nedenleri. 5th International congress on life, social, and health sciences in a changing world. Abstract Book. 26-27 Mart 2022,  s.225. (Türkiyə)

*BMT Təhlükəsizlik Şurasının “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair” qətnamələrinin Azərbaycan Respublikası tərəfindən icra edilməsi və nəticələri. Avrasya İncelemeleri Dergisi - Journal of Eurasian Inquiries 11, 1 (2022), s.17-38. (Türkiyə)

* The Real Essence of the "Armenian Genocide" or the Betrayals of the Armenians against the Turkish State. 5th Internatıonal New York Academıc Research Congress. Full-Text Book. 23-24 aprel 2022, s.339-357. (ABŞ)

* The Real Essence of the "Armenian Genocide" or the Betrayals of the Armenians against the Turkish State. 5th Internatıonal New York Academıc Research Congress. Abstract Book. 23-24 aprel 2022, s.185. (ABŞ)

*Xарактеристика конфликтов в Грузии. Україна-Грузія. Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна-Грузія: діалог культур та цивілізацій. 26 травня 2022, с.7-14.  (Ukrayna)

*44 Günlük Vatan savaşında ve savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri`nin pozisyonu. 9th Internatıonal Istanbul Scıentıfıc Research Congress. Abstract Book. May 14-15, 2022, s.334. (Türkiyə)

*44 Günlük Vatan savaşında ve savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri`nin pozisyonu. 9th Internatıonal Istanbul Scıentıfıc Research Congress. Full-Text Book. May 14-15, 2022, s.1100-1114. (Türkiyə)

*1918-1920 Yıllarında Azerbaycan’da Ermeniler tarafından işlenen katliamlar. International Azerbaijan Academic Research Congress.  Congress Proceedings Book. May 28-29, 2022,  s.779-783. (Türkiyə)

*Samtskhe-Cavakhetı Potansiyel Çatışma Merkezı Gibi. 5th Internatıonal Başkent Congress on Physıcal, Socıal and Health Scıences. Congress Proceedings Book. June 11-12, 2022, s.1006-1010. (Türkiyə)

*Ermenilerin İran’a karşı toprak iddiaları. 6th International congress on life, social, and health sciences in a changing world. Congress Proceedings Book. July 2-3, 2022,  pp.787-791. (Türkiyə)

*Ermenilerin Güney Kafkasya'ya göçleri: tarihi ve siyasi yönden analiz. International "Artemis" Congress on Life, Social, Health and Sports Sciences. September 10-12, 2023, pp.570-585. (Türkiyə)

*Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik askeri saldırılarına Türkiye’nin tutumu. 2nd International Artemis Congress on Humanities and Social Sciences. December 17-19, 2023, s.267-273. (Türkiye

 İnternet resources 

*Azərbaycan-Polşa münasibətləri (1920-1922-ci illər). “Elm” qəzeti, N3-4, 2002.

*Heydər Əliyev: Azərbaycanın BMT ilə əməkdaşlığı. “Respublika qəzeti”, Bakı, 6 dekabr 2015. 

*XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı  -  insan hüquqlarının müdafiəsi beynəlxalq münaqişələrin nizama salınması prosesinə təsir edən əsas amildir. “Respublika” qəzeti, Bakı, 25 fevral 2016.

*The Factors Which Give Ground For The United Nations Security Council To Determine Armenia As An Aggressor State. Bakı, 25.12.2017. http://newtimes.az/en/geopolitics/5459/#.WpPFnsvaXPE. 

*Terrorists are in power in Armenia. Bakı, 13.04.2018  

  http://newtimes.az/en/politics/5579/#.WtJJY1Tzz0w.facebook

*Факторы, определяющие Армению как государство-агрессор. Bakı, 25.02.2018. 

http: // kaspixeber.az/ustm/9432-faktory-opredelyayuschie-armeniyu-kak-gosudarstvo-agressor.html

*Ermənistan İrana arxadan zərbə vurur. Bakı, 31.10.2017. https://xezernews.az/index.php?c=news&id=30378#.WfhazscyM3s.facebook; Bakı, 30.102017. http://www.azadinform.az/news/a-156472.html;

*Ermənilər İrana qarşı. Bakı, 10.11.2017.

http://kaspixeber.az/ustm/9276-ermnilr-rana-qar.html

*“Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarını pozması öz cəzasını tapmalıdır” Bakı, 18.09.2018. 

http://www.azadinform.az/news/a-182772.html   Bakı, 06.10.2018

http://newtimes.az/az/processestrends/5859/

*Ermənistan uşaq qatilidir. http://newtimes.az/az/organisations/5927
 *Ermənistan işğalçı siyasətində dezinformasiyadan istifadə edir. 23.07.2020.
http://science.gov.az/news/open/13833
 *Tarixçi alim: Ermənistan işğalçı siyasətində dezinformasiyadan istifadə edir
 23.07.2020. https://azertag.az/xeber/Tarixchi_alim_Ermenistan_isgalchi_siyasetinde_dezinformasiyadan_istifade_edir-1544603
 *Məğlubiyyətini duyan Ermənistan daha da aqressivləşir. 27.07.2020. https://azertag.az/xeber/Meglubiyyetini_duyan_Ermenistan_daha_da_aqressivlesir-1547735

*Terrorçu Ermənistan dövləti beynəlxalq hüquq normalarına qəti surətdə əməl etmir. 07.10.2020. http://science.gov.az/news/open/14492

*Ermənistan cəzasız qaldığı üçün daha çox cinayətlərə əl atır. 08.10.2020. https://metbuat.az/news/1391320/ermenistan-cezasiz-qaldigi-ucun-daha-cox-cinayetlere-el-atir.html

*Ermənistan terroru dəstəkləyən dövlətlərdən yardım alaraq işğal ərazilərini genişləndirməyə cəhd edir. 13.10.2020. http://www.xalqcebhesi.az/news/politics/59131.html: https://news.milli.az/politics/888868.html

*Bütün dövlətlər Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq etməlidir - Politoloq.
 14. 10. 2020. https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3316391.html

*Azərbaycan Ordusu qarşısında aciz qalan terrorçu Ermənistan mülki əhalini hədəf alır – Politoloq. 19.10.2020. https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3318737.html

*Azərbaycan BMT qətnamələrinin icrasına özü başlamaq məcburiyyətində qaldı – Politoloq. 21. 10.2020. https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3321039.h

*Dünya Ermənistanın terror aktlarına etirazını bildirməlidir - Qafqazşünaslıq İnstitutu. 23. 10.2020. https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3321032.html

*Uşaqların müharibəyə cəlbi Ermənistanda gələcək cəmiyyətin daha aqressiv olacağını göstərir - Qafqazşünaslıq İnstitutu. 26.10.2020. https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3324021.h 

*Azərbaycana təzyiqlər göstərilsə də Prezident İlham Əliyev haqq yolunda mübarizəsindən dönmədi – Politoloq. 27.10.2020. https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3324674.html

*Əsirlikdə olan vətəndaşlarının taleyi, həlak olanların meyitləri Ermənistanı maraqlandırmır - Qafqazşünaslıq İnstitutu. 28.10.2020. https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3325068.html

* “5+2 formulu”nun kompromis variant kimi təklifi artıq mənasını itirir - Qafqazşünaslıq İnstitutu. 30 oktyabr 2020. https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3326810.

*Fransa işğalçı, terrorçu Ermənistana ən çox dəstək göstərən ölkədir – Politoloq. 10 noyabr 2020. https://www.hurriyyet.org/xeber/fransa-isgalci-terrorcu-erm%C9%99nistana-%C9%99n-cox-d%C9%99st%C9%99k-gost%C9%99r%C9%99n-olk%C9%99dir-politoloq/?amp&fbclid=IwAR2coN9thckfwlY9sr13vesVH6_Xqku_VDLNf1mLHsP8qdP5s5cXucN5Gbk

*Ermənistanın yalanları dünyanı 20 Yanvar faciəsinin əsl mahiyyətindən yayındırmağa yönəlib – Politoloq

19.01.2021.https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3366989.html?fbclid=IwAR2fyUA2ttG2m37ttgbOCOpKuxDEeb1ex9bbyevAHQtgORV7HWa-Qp_s0Lk

*Ermənistanın növbəti dezinformasiyaları. 19.01.2021. 

https://modern.az/az/news/274302/ermenistanin-novbeti-dezinformasiyalari

*Beynəlxaq məhkəmə Xocalı soyqırımını tanımalıdır – Politoloq. 26.02.2021. https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3386569

*Ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri soyqırımıları - Tarixi faktlar 31.03. 2021. https://m.modern.az/az/news/283965

*Ermənilərin törətdikləri qanlı aksiyaların coğrafiyasının daha geniş olduğu sübut edilib – Politoloq 31.03. 2021. https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3401694.

*Rusiya ədalətli vasitəçi ola bilməz Politoloq.   https://www.bakupost.az/rusiya-edaletli-vasiteci-ola-bilmez-politoloq

*Ermənistan Sovet dövründə mənimsədiyi torpaqları da qaytarmalıdır – Politoloq. https://www.bakupost.az/ermeniler-sovet-dovrunde-menimsediyi-torpaqlari-da-qaytarmalidir-politoloq

*"Münaqişə həll olunub, bəzi dövlətlərin müdaxilələrinə ehtiyac yoxdur" – Politoloq. 27.09.2021.https://www.bakupost.az/munaqise-hell-olunub-bezi-dovletlerin-mudaxilelerine-ehtiyac-yoxdur-politoloq

*Brüsseldə Rusiyanın 300 illik silahı əlindən alındı: Ermənilər Cənubi Qafqaza niyə və necə yerləşdiriliblər? 08.04.2022. https://alp.az/brusselde-rusiyanin-300-illik-silahi-elinden-alindi-ermeniler-cenubi-qafqaza-niye-ve-nece-yerlesdirilibler