Scientific secretary


       Huseynova Sudaba Novruzali - 
was born on December 4, 1979 in Agstafa district. She received a bachelor's degree in psychology from the Faculty of Social Sciences and Psychology at Baku State University in 1997-2001, and a master's degree in legal psychology from the Faculty of Social Sciences and Psychology at Baku State University in 2001-2003. On October 20, 2014 she defended her doctoral dissertation on psychology "Socio-psychological aspects of legal thinking of the individual in modern times", by the decision of the Supreme Attestation Commission (SAC) under the President of the Republic of Azerbaijan dated February 10, 2016 (protocol № 05-k) she was awarded the degree of Doctor of Philosophy in Psychology. She was awarded the title of associate professor by the decision of the SAC under the President of the Republic of Azerbaijan dated January 25, 2019 (protocol № 01-K).

She is a PhD candidate in the doctor of political sciences (specialty: International relations) of the Institute of Oriental Studies named after Academician Ziya Bunyadov of ANAS. She is working on her doctoral dissertation "Armenian terrorism: political-psychological and international aspects" under the supervision of corresponding member of ANAS, professor Musa Qasimli.

In 2001-2003 she worked as a psychologist at the secondary school No. 149 of Khazar district of Baku. In 2003-2013 she worked as a junior researcher in the Department of Social Psychology of the Institute of Philosophy and Sociology of ANAS, and in 2013-2017 as a researcher. Since 2017, she has been working as the scientific secretary of the Institute of Caucasus Studies of ANAS.

She is the scientific secretary of the Scientific Council of the Institute of Caucasus Studies of ANAS and the deputy editor-in-chief of the scientific research journal "Sociology. Social Psychology. Politics".

She is the author of 1 monograph and more than 81 scientific articles. Her scientific articles have been published in Azerbaijan, as well as in many foreign countries, including Russia, Turkey and Kazakhstan.

Citation databases and researcher identifier:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=tR0BGm0AAAAJ&hl=ru

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Suedab-Hueseynova    

Web of Science (Research ID): IQU-9465-2023

ORCİD: 0000-0002-7730-5094

Academia.edu: https://science.academia.edu/S%C3%BCdab%C9%99H%C3%BCseynova  

Dergipark: https://dergipark.org.tr/tr/pub/@sudabe-huseynova-0412 

List of scientific works

Моnographs

 1. Müasir dövrdə hüquqi şüurun formalaşması: sosial-psixoloji təhlil. Monoqrafiya. Bakı: Avropa nəşriyyatı, 2017, 230 s.

  Scientific articles

In Azerbaijan

1. Hüquqazidd davranışlı yeniyetmələrin psixoloji xüsusiyyətləri / BDU-nun təşkil etdiyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2003, s. 78-79.

2. Yeniyetmələrin psixoloji xüsusiyyəti / BDU-nun təşkil etdiyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2003, s. 85-86.

3.  Şəxsiyyətin hüquqi sosializasiyası və hüquqi düşüncəsi problemi // BDU, “Psixologiya” jurnalı. Bakı, №1, 2008, s. 124-129.

4. Yeniyetmələrin hüquqazidd davranışı və onlarla aparılan profilaktik işin təşkili // BDU, “Psixologiya” jurnalı. Bakı, №4, 2008, s. 104-110.

5.  Yeniyetmələrin hüquqazidd davranışına təsir edən sosial - psixoloji amillər // BDU, “Psixologiya” jurnalı. Bakı, №2, 2009, s. 121-127.

6.  Hüquqazidd davranışın sosial-psixoloji motivləri // AMEA İHİ, “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı. Bakı, №143-144, 2010, s. 201-209.

7.  Hüquqi maarifləndirmə hüquqi düşüncənin formalaşdırılmasının əsası  kimi // AMEA FSHİ, “Elmi əsərlər” jurnalı. Bakı, №1(16), 2011, s. 353-356.

8.  Şəxsiyyətin hüquqi düşüncəsinin formalaşmasının əsasları / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2011, s. 355-357.

9.  Azərbaycanda hüquqi düşüncənin formalaşma­sının tarixi əsasları // AMEA İHİ, “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı. Bakı, №162-163,  2011, s. 141-152.

10. Kriminogen submədəniyyətlər / ADMİU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşma şəraitində kulturo­loji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2012, s. 117-121.

11. Hüquqi təfəkkür tərzi şəxsiyyətin sosiallaşmasının tərkib hissəsi kimi // AMEA FSHİ, “Həyat sosiologiyası” jurnalı. Bakı, №3, 2014, s. 132-140. 

12. Azərbaycanda multikulturalizm və millətlərarası münasibətlərə etnopsixoloji baxış / AMEA Dilçilik İnistitunun, Bilik Fondunun, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə təşkil edilən “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. 8-9 sentyabr 2016. Bakı, 2016, s. 221-224.

13. Heydər Əliyev və dini-mənəvi dəyərlərimiz / ARTN və BSU-nun təşkil etdiyi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda VIII beynəlxalq elmi konfansın materialları. 4-5 may 2017. Bakı, 2017, s. 235-237.

14. Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarında etnik adət-ənənələrinin inikası / Xəzər Universitetinin təşkil etdiyi “Müqayisəli ədəbiyyat və mədəniyyət” mövzusunda  VII beynəlxalq elmi konfransın materialları. 20-21 aprül 2017. Bakı, 2017, s. 24.

15. Qafqaz münaqişələrində terrorizmin hüquqi şüura təsiri (Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zəminində) / AMEA Qİ-nun təşkil etdiyi  Qafqazşünasların I beynəlxalq forumunun materialları. Bakı, №2,  2017, s. 176-181.

16. Uşaq və yeniyetmələrdə suisidal davranış / AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının və Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən “Ailə və uşaq psixologiyası” mövzusunda I beynəlxalq elmi-praktik konfransının materialları. 2-3 iyun 2017. Bakı, 2017, s. 28-30.

17. Hüquqi şüurun struktur və funksiyaları // AMEA Fİ, “Elmi əsərlər” jurnalı. Bakı, №2 (29),  2017, s. 181-187.

18. Suisidal davranışın tədqiqinin əsas nəzəri istiqamətləri // BDU, “Psixologiya” jurnalı. Bakı, №4, 2017, s. 42-50.

19. Ermənilərin etnopsixoloji xüsusiyyətləri və terrorizm / AMEA Qİ-nun  təşkil etdiyin “Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 04 dekabr 2017, Bakı, 2018, s. 46-47.

20. B.Vahabzadə yaradıcılığında sosial-psixoloji xüsusiyyətərin inikası / ARTN və BSU-nun təşkil etdiyi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda IX beynəlxalq elmi konfansın materialları. 3-4 may 2018. Bakı, 2018, s. 251-254.

21. Ailədaxili münaqişələrin uşaqlarda yaratdığı psixoloji problemlər / AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının və Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Ailə və uşaq psixologiyası” mövzusunda II beynəlxalq elmi konfransının materialları. 9-10 iyun 2018. Bakı, 2018, s. 21-27.

22. Siyasi psixoloji ideyaların formalaşması tarixindən / AMEA ETİ-nun təşkil etdiyi “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda I beynəlxalq elmi konfransın materialları. 29-30 oktyabr 2018, Bakı, 2018, s. 164-168.

23. Şəxsiyyətin sosial adaptasiyası probleminin tədqiqi istiqamətləri // BDU, “Psixologiya” jurnalı. №3, 2018, s. 37-47.

24. Terrorizmin siyasi-psixoloji təhlili / AMEA Qİ-nun təşkil etdiyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. 23-24 may 2018, Bakı, 2019, s. 126-134.

25. Təhsildə şəxsiyyətin formalaşması məsələləri / Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının təşkil etdiyi Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Dayanıqlı inkişaf məqsədləri: mövcud vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 26 aprel 2019. Bakı, 2019, s. 143-146.

26. Şəxsiyyətin sosiallaşmasinda siyasi şüurun rolu / QKU-nin təşkil etdiyi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan və dünya 1991-2018-ci illərdə: müqayisəli inkişaf dinamikası” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransın materialları. 2 may 2019, Bakı, 2019, s. 95-102.

27. Siyasi mədəniyyətin cəmiyyətin siyasi fəaliyyətində rolu / ADU-nin təşkil etdiyi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası” mövzusunda II beynəlxalq elmi konfransın materialları. 6-8 may 2019. Bakı, 2019, s. 105-107.

28. Təhsil siyasətinin müasir inkişaf istiqamətləri / AMEA Folklor İnstitutu, Qazax rayon İcra Hakimiyyəti, BDU-nun Qazax Filialının təşkil etdiyi Qazax Müəllimlər Seminariyasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan təhsili və elmin müasir problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. 25-26 may 2019. Qazax, 2019, s.122-126.

29. Heydər Əliyev və siyasi lider şəxsiyyətinin formalaşması / ADU-nin təşkil etdiyi “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 25 oktyabr 2019. Bakı, 2019, s. 458-462.

30. Hürufilik sosial-siyasi hərəkat kimi / AMEA Fİ-nun təşkil etdiyi “İslam fəlsəfəsində Nəsimi fenomeni” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. 21 noyabr 2019. Bakı, 2019, s. 465-473.

31. Terrorizm və terrorçu şəxsiyyəti / AMEA Qİ-nun “Qafqazda terror” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları28 noyabr 2019. Bakı, 2019, s. 138-139.

32. Ulu öndər Heydər Əliyev və dövlət-din münasibətləri / MDU-nin təşkil etdiyi “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 6-7 dekabr 2019. Mingəçevir, 2019, s. 112-114.

33.Terrorizm ermənilərin etno-psixoloji xüsusiyyəti kimi / AMEA Qİ-nun təşkil etdiyi Qafqazşünasların II beynəlxalq forumunun materialları. 23-24 may 2019. Bakı, №1, 2020, s. 291-298.

34. Ümumbəşəri bəla Covid-19 deviant davranışın yaranma səbəbi kimi // ARTİ-nun “Elmi Əsərləri” jurnalı. Bakı, cild 87, №3, 2020, s. 89-93.

35. Rus tədqiqatçısı V.L.Veliçkonun “Qafqaz” (Rus işi və tayfalararası məsələlər) əsərində ermənilərin etno-psixoloji xüsusiyyətləri // AMEA Rəyasət Heyəti, “Sosial elmər” jurnalı. №1, 2020 s. 129-135. 

36. Terror anlayışı və onun formaları / Azərbaycan Universitetinin təşkil etdiyi gənc tədqiqatçıların III respublika elmi praktik konfransının materialları. 10 mart 2020. Bakı, 2020, s. 151-153.

37. Terrorizmin təhlilində sosial sinergetika nəzəriyyəsinin rolu / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının təşkil etdiyi “Milli təklükəsizliyin iqtisadi və sosial-mədəni aspektləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 5 may 2020. Bakı, 2020, s. 110-113. 

38. Erməni fərdi və terrorçusunun psixoloji portreti / AMEA, Şərqşünaslıq İnstitutunun təşkil etdiyi “Şərq xalqlarının I qurultayı – Bakı, 1920. Şərq dünyası 100 il əvvəl bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. 1-7 sentyabr 2020. Bakı, 2020, s. 52-55. 

39. Terrorizmin tədqiqində sosial konstruksionist konsepsiyasının əhəmiyyətli rolu // AMEA Rəyasət Heyəti, “Gənc tədqiqatçı” elmi-praktik jurnalı. Bakı, VI cild, №2, 2020, s. 130-135.

40. XX əsrdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımlar / Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. “Etnik deportasiyalar: tarixi və müasir dövrü” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. 17-18 dekabr 2020. Sumqayıt, № 9, 2020, s. 263-267.

41.Sosial adaptasiyanın psixoloji məzmunu və xüsusiyyətləri / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının təşkil etdiyi “Milli təklükəsizliyin iqtisadi və sosial-mədəni aspektləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 5 may 2020. Bakı, 2020, s. 155-159.

42. Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin psixoloji xüsusiyyətlərinin sosial adaptasiyanın təşkili baxımından təhlili // AMEA Rəyasət Heyəti, Sosial elmlər jurnalı. Bakı, №2, 2020, 150-156.

43. Terrorun tarixi və tipologiyası / “Heydər Əliyev: multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası” mövzusunda IV beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan Dillər Universiteti. 7 may 2021. Bakı, 2021, s.181-182.

44. Qriqorian kilsəsi və erməni terror təşkilatlarının birgə əməkdaşlığı / “Azərbaycanın inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev irsi” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Qərbi Kaspi Universiteti. 1 may 2021. Bakı, 2021, s. 180-185.

45. Erməni etnosunun psixoloji xüsusyyətləri / Qərbi Kaspi Universitetinin təşkil etdiyi “Pontokaspi və Qafqaz bölgəsi: ekosistemlərin birləşməsi və izolyasiyası şəraitində dəyişikliklər, canlıların filogenezi, geologiya, ekologiya və coğrafiyası” mövzusunda multidisiplinar beynəlxalq konfransın materialları. 27-28 noyabr 2020. Bakı, 2021, s. 355-359. 

46. Erməni terrorunun siyasi xüsusiyyətləri / “Cənubi Qafqazda ərazi-sərhəd problemləri: Qars müqaviləsindən Şuşa Bəyannaməsinə” respublika elmi konfrasının tezisləri. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2021, s. 58-59.

47. Terror Ermənistan dövlətinin siyasi idarəetmə aləti kimi / “Azərbaycan Respublikası 30 ildə: Cənubi Qafqazın güc mərkəzi” respublika elmi konfrasının tezisləri. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2021, s. 67-68.

48. Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində erməni kilsəsinin rolu / “Sosial və humanitar elmlərdə müasir tədqiqatlar” mövzusunda beynəlxalq Qarabağ konqresinin materialları. İKSAD. Bakı, 2021, s. 178-181. 

49. Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin resosializasiyası / Rezonans SAİB, “Sosiologiya. Sosial psixologiya. Siyasət” elmi araşdırmalar jurnalı. №2, 2021, s. 37-44. 

50. Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin yeni həyat şəraitinə adaptasiya prosesi // AMEA, “Gənc Tədqiqatçılar” jurnalı. Bakı, 2021, s. 208-21.

51Sosial adaptasiya ilə bağlı nəzəriyyələrin təhlili (ingilis dilində) / Rezonans SAİB, “Sosiologiya. Sosial psixologiya. Siyasət” elmi araşdırmalar jurnalı. №1, 2021, s. 13-19. 

52. Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasında sosial adaptasiyanın rolu  // “Psixologiyanın aktual problemləri: yeni perspektivlər, yeni mülahizələr və yeni düşüncələr” adlı beynəlxalq elmi konfransın materialları. Qərbi Kaspi Universiteti. 19-20 iyun 2021. Bakı, 2022, s. 234-238.

53. Terroristin psixoloji portreti: erməni terrorçusu nümunəsində / Qərbi Kaspi Universitetinin təşkil etdiyi XII-XV əsrlər ön Asiya və Qafqazın tarixi-etnoqrafik məsələlərinə baxış” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 18 dekabr 2020. Bakı, 2022, s. 44-51.

54.Terrorçu şəxsiyyət tipləri / Qafqazşünasların III beynəlxalq forumunun materialları. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2022, s. 123-128.                                                                                       

55.Qriqorian kilsəsi və erməni terror təşkilatlarının birgə əməkdaşlığı / “Azərbaycanın inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev irsi mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Qərbi Kaspi Universiteti. Bakı, 2021, s. 179-183.

56.Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri  /  “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Cənubi Qafqazda reallıqlar” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2022, s. 44-45.   

57.Milli dövlət quruculuğu və Heydər Əliyev şəxsiyyəti / “Heydər Əliyev: Qafqazda sülh və əməkdaşlıq məsələləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. AMEA Qafqazşünaüslıq İnstitutu. Bakı, 2023, s. 70-72.

58.Heydər Əliyev şəxsiyyəti milli dövlət quruculuğu müstəvisində /   Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusudur” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası. Bakı, 2023, s. 110-113. 

59.Ümummilli lider Heydər Əliyevin psixoloji portreti / “Ulu öndər Heydər Əliyev və liderlik fenomeni” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Müasir Azərbaycan Psixoloqları İctimai Birliyi və Psixologiya Elmi-Tədqiqat İstitutu. Bakı, 2023, s. 85-90.

60.Ümummilli lider Heydər Əliyev fenomenal şəxsiyyət kimi / “Heydər Əliyev və milli dövlətçilik məsələləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan Universiteti. Naxçıvan, 2023, s. 94-100.

Abroad:

 1. Правовая социализация личности // «XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего». Серия гуманитарных наук. Пенза, №13, 2010, c. 36-40. (России).
 2.  Правовая социализация личности // «Поиск». Серия гуманитарных наук, Астане, №1(2), 2012, с. 310-314. (Казахстан).
 3. Этнопсихологические особенности тюркских народов / Материалы IV Форуме гуманитарных наук «Великая степь» на тему: «Тюркская цивилизация: от истоков к современности», в г. Нур-Султан, 2019, c. 513-522. (Казахстан).
 4. Политико-психологический анализ личности террориста / III-й Международной научно-практической конференции «Мобилизация этнокультурного ресурса как важнейший фактор противодействия экстремизму и терроризму», в г. Грозном, 2020, c. 513-522. (России).
 5. Объект и субъект терроризма: политико-психологический анализ / Материалы международной научной конференции «Кизляр на стыке эпох и культуры: социокультурный, исторический и экономический облик города». 25 sentyabr 2020. Кизляр, 2020, с. 284-289. (Россия).
 6. The process of resocialization of persons released from penitentiary institutions / Материалы международной научно-практической конференции «Диалог культур в глобализирующемся мире». Кизляр, 15 декабря 2020 г., с. 34-40. (Россия).
 7. Erməni qriqorian kilsəsi və terror / VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Materyalleri. Halis Özdemir Üniversitesi. 2-5 Haziran 2021. Niğde, 2021, s. 349-366. (Türkiye).
 8. Деятельность Армянской церкви в советский период / Материалы международного симпозиума «Казахстан и тюркский мир: актуальные проблемы в области социальных наук». 24 апреля 2021. Нур-Султан, 2021,  c. 166-172. (Казахстан).
 9. Features of the Gregorian Church / Материалы международной научной конференции «Дагестан в начале XX-XXI веков: проблема социально-экономической и культурной модернизации». 12 апреля 2021 г. Кизляр, 2021, с. 217-221. (Россия).
 10.  Social adaptation as one of the mechanisms of socialization / Материалы международной научной конференции «Дагестан в начале XX-XXI веков: проблема социально-экономической и культурной модернизации». 12 апреля 2021 г. Кизляр, 2021, с. 109-114. (Россия).
 11.  The Second Karabakh War: a new direction in international relations  / Conference book of 1st International Conference on Modern Trends in Humanities and Social Sciences (ICMTHSS). February 24, 2021. Islamabad, 2021, p. 56-57. (Pakistan).
 12.  Social adaptation as a special form of socialization / Материалы международного симпозиума «Казахстан и тюркский мир: актуальные проблемы в области социальных наук». 24 апреля 2021. Нур-Султан, 2021, с. 256-261. (Казахстан).
 13.  Erməni terrororizminin bəzi etno-siyasi xüsusiyyətləri / Materials of the IV International Bashkent Congress in Physical, Social and Medical Sciences. February 26-27, 2022. Istanbul, 2022, p. 356. (Turkey). 
 14.  Ermeni teröristin psikolojik portresi / Thesis materials of the VIII International Istanbul Scientific Research Congress. March 12-13, 2022. Istanbul, 2022, p. 250. (Turkey).
 15.  Ermeni teröristin psikolojik portresi / Materials of the VIII International Istanbul Scientific Research Congress. March 12-13, 2022. Istanbul, 2022, p. 137-141. (Turkey).
 16.  Necrophily as an ethnic characteristics of armenian terrorists / / Materials of the 5th International Congress on Life, Social and Medical Sciences in a Changing World. March 26-27, 2022, Ankara, p. 217. (Turkey). 
 17.  Analysis of the terrorist's internal motivation / Thesis materials of the V International New York Academic Research Congress. April 23-24, 2022. New York, 2022, p. 399. (USA). 
 18.  Analysis of the terrorist's internal motivation / Materials of the V International New York Academic Research Congress. April 23-24, 2022. New York, 2022, p. 927-931. (USA). 
 19.  Terrorism as destructive behavior / Proceedings of Azerbaijan international scientific research congress. BZT Academy. Istanbul, 2022, p. 839-844. (Turkey).
 20.  The role of the great leader Heydar Aliyev in the development of science and education in Azerbaijan / Materials of the 9th international congress of humanities and social sciences "Başkent". BZT Academy. Istanbul, 2023, p. 662-666. (Turkey).