Elmi işçi


Baxşıyeva Yeganə Ürfan qızı - 09.09.1985-ci ildə Naxçıvan MR Ordubad rayonunda anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər fakültəsində bakalavr, 2015-ci ildə Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə) fakültəsində magistratura təhsil pilləsi üzrə məzun olmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunda dissertasiya işi müzakirəyə təqdim edilmişdir. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun Qafqaz siyasəti şöbəsində kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışır. Dissertasiya mövzusu “Cənubi Qafqazda su ehtiyatlarının təhlükəsizliyi: insan hüquqları və beynəlxalq münasibətlər kontekstində” adı ilə 2016-cı il 5 oktyabr tarixində Koordinasiya şurasında müzakirə edilərək təsdiq edilmişdir.

   Yeganə Baxşıyeva ölkədə 1 kitab, 3 elmi və 5 siyasi məqalənin müəllifidir. Onun xaricdə 1 elmi məqaləsi də çap olunmuşdur.Kitabları:

 • Gürcüstan-İran İslam Respublikası münasibətləri. Bakı: Mütərcim, 2018, 152 s.
 • Kəlbizadə E., Baxşıyeva Y., Əzimov Ə. Ermənistan İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində. Bakı: MTM İnnovation, 2019, 360 s. s.215-229.


Elmi məqalələri və tezisləri:

 • Xəzər dənizinin ekoloji təhlükəsizlik problemləri  (Ecological security problems of the Caspian Sea) // Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun doktorant və dissertantlarının elmi nəşrləri. Bakı, 2017, s.185-193.
 • Ermənistanın Azərbaycana qarşı hidroterror fəaliyyəti / “Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 4 dekabr 2017, s. 19.
 • 1905-1906-cı illərdə azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından qovulması / “Qafqazda Deportasiyalar” respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 29 noyabr 2018, s. 30-31
 • Xəzər dənizinin geosiyasi təhlükəsizlik problemləri (ingilis dilində) / Этно-территориальные конфликты в глобальной геополитике (сборник материалов Международной научно практической конференции, Кишинеу, 2017, с.82-89. (Moldova)
 • Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və ekoloji təhlü­kəsizlik problemləri Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu (elmi məqalələr toplusu), Bakı: 2017, s.327-331.
 • South Caucasus: hydro-security problems in human rights context (Cənubi Qafqaz: hidrotəhlükəsizlik problemləri insan hüquqları kontekstində) Qileya,  2017,№8,s.337-339.
 • Ermənistanın Azərbaycana qarşı hidroterror fəaliyyəti, Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər, respublika elmi konfransı, tezislər, Bakı: 2017.
 • Geopolitical security problems of the Caspian Sea, Этно-территориальные конфликты в глобальной геополитике,Кишинеу,2017,p.82-89
 • The Problems of İntegrated Management of Water resources in South Caucasus (Cənubi Qafqazda su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi problemləri), İntercultural Communications, Tbilisi: 2017,p.109-115.
 • Cənubi Qafqazın transsərhəd su ehtiyatları beynəlxalq hüquq müstəvisində, Gənc Tədqiqatçı elmi-praktiki jurnal, 2018, IV cild, №2.
 • Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı hidroterror fəaliyyəti, Dirçəliş XXI əsr, 186, Bakı: 2018, s.76-86.
 • Xəzər dənizinin ekoloji təhlükəsizlik problemi, Tarix və onun problemləri, Bakı: 2018,s.219-224.
 • Cənubi Qafqaz ölkələrində su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi problemləri, Geostrategiya jurnalı, yanvar-fevral, 2019, s.60-65.
 • Ermənistanın ekoloji terror siyasəti. Qafqazda terror respublika elmi konfransı. Bakı: 28 noyabr, 2019. s.153-154.
 • Threats towards the hydrosecurity of the Republic of Azerbaijan // ERPA International Journal (Beynəlxalq multidissiplinar (çoxşaxəli) tədqiqatlar jurnalı), 2019, cild 5, №10, s. 94-98. Hindistan. 
 • Regional təhlükəsizlik və beynəlxalq əməkdaşlıq kontekstində Xəzər dənizinin hüquqi münasibətləri  // “Sosial elmlər” jurnalı. 2019, № 2, s. 114-125.
 • Azərbaycan Respublikasının hidrosiyasətində Heydər Əliyevin rolu / Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 6-7 dekabr, 2019 , s. 619-622.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq münasibətlər sistemində fəaliyyətinin əsas istiqamətləri / Bakı Slavyan Universitetinin təşkil etdiyi Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 100 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 22 noyabr, 2019. s. 13-14.
 • Azərbaycanın Qafqaz regionunda hidroloji problemləri / Türkiyənin İKSAD Təşkilatı və Bakı Avrasiya Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Avrasiya zirvəsi 6-cı Elmi Araşdırmalar və Aktual Problemlər Konfransı 18-20 May, 2020, (ingilis dilində) s.  (Hydrological problems of Azerbaijan in the Caucasus region). II cild, s. 407-415.
 • Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsizliyinə təhdidlər //(ingilis dilində) // “Qafqazşünaslıq” elmi-nəzəri jurnalı, № 1, 2020,  s. 68-76.
 • Regional və beynəlxalq əməkdaşlıq kontekstində Xəzər dənizinin hüquqi problemləri (ingilis dilində) / Qərbi Kaspi Universitetinin keçirdiyi “Azərbaycan və dünya 1991-2018-ci illərdə: müqayisəli inkişaf dinamikası” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransının məqalələr toplusu. Bakı, Qərbi Kaspi Universiteti, s. 394-401.
 • Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının su resurslarına yönələn təhdid və təxribatlar (ingilis dilində) // “Armenian Studies” jurnalı,  №40,   2019, s. 113-133.  (Türkiyə).
 • Azərbaycan Respublikasının hidrosiyasətində Heydər Əliyevin rolu / Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda respublika elmi konfransı. 6-7 dekabr, 2019. (Məruzə).
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti beynəlxalq münasibətlər sistemində  / Bakı Slavyan Universitetinin təşkil etdiyi Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 100 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 22 noyabr, 2019. (Məruzə).
 • Azərbaycanın Qafqaz regionunda hidroloji problemləri / Avrasiya zirvəsi 6-cı Elmi Araşdırmalar və Aktual Problemlər Konfransı 18-20 may, 2020, (Məruzə).
Bölmələr: Qafqaz siyasəti

Rəy bildir