Qafqazşünasların II Beynəlxalq Forumu

 


Qafqazşünasların II Beynəlxalq Forumu
23-24 may 2019-cu il


            Forumun bölmələri:
1.Qafqaz regionunda ictimai-siyasi proseslər.
2.Qafqazda münaqişələr və terror.
3.Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü.
4.Qafqaz ölkələrinin qarşılıqlı münasibətləri, xarici siyasəti və böyük dövlətlərin region siyasəti.
5.Qafqazda geosiyasi şərait.
6.Qafqazda sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi.

Məruzə mətnlərinin hazırlanması və göndərilməsi:

-Microsoft Word A4 ölçüdə 5-7 səhifə həcmində, Times New Romanda, 12 şrift, 1 intervalla, soldan 20 mm, sağdan 20 mm, yuxarı və aşağıdan 25 mm, abzaslar 1.15 sm. parametrlərinə uyğun yazılmalıdır;
-Titul səhifədə yuxarıda sağda 12 şriftlə, qara hərflərlə müəllifin adı, soyadı, elmi dərəcəsi, vəzifəsi, işlədiyi elmi müəssisənin adı, elektron poçt ünvanı (e-mail) və əlaqə nömrəsi yazılmalıdır;
-Müəllifin ad və soyadından sonra səhifənin ortasında məruzənin adı 12 şriftlə, böyük qara hərflərlə yazılmalıdır;
-Azərbaycan, ingilis və rus dillərində açar sözlər (6 sözdən az olmamalıdır) verilməlidir;
-Məruzənin sonunda Azərbaycan, ingilis və rus dillərində qısa xülasə verilməli, xülasədə məruzənin adı da qeyd edilməlidir;
-Müəllifin istifadə etdiyi mənbələr “İstifadə edilən ədəbiyyat siyahısı” başlığı altında əlifba sırası ilə verilməli və mətndə ona uyğun kodlaşdırma aparılmalıdır.
-Rəsmlər, tablolar və qrafiklər ayrı-ayrı nömrələnməli və altında qısa izahat verilməlidir.  PowerPoint-dan istifadə edənlərdən əvvəlcədən məlumat vermələri xahiş olunur;
Məruzələrin son təqdimetmə müddəti 10 aprel tarixinə qədərdir.
Forumun bölmələrinə aid olmayan və lazımi qaydada tərtib edilməyən məruzələr baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Forum AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında keçiriləcəkdir.


Təşkilat komitəsi:  AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı ş., H.Cavid pr. 117, IV mərtəbə, 448-ci otaq
Tel: +994 12 539 89 91. E-mail: csforum2019@gmail.com

____________________________________________________________________________________________________________________

Второй Международный Форум Кавказоведов
23-24 мая  2019 г.

 Направления работы конференции:
1.Социально-политические процессы, происходящие на кавказском регионе.
2.Конфликты  и террор на Кавказе.
3.Военная агрессия Армении против Азербайджана.
4.Взаимоотношения, внешняя политика кавказских стран и региональная политика больших государств.
5.Геополитическая ситуация на Кавказе.
6.Взаимоотношения цивилизаций и культур на Кавказе.

Подготовка и отправка текстов статьи:
  - должны соответствовать параметрам Microsoft Word в формате А4 объемом 5-7 страниц, со шрифтом Times New Roman, кеглем 12, междустрочным интервалом 1, отступом 1.15 мм, полями слева и справа на 20 мм, сверху и снизу на 25 мм;
   - имя автора, фамилия, ученая степень, должность, название научной организации, адрес электронной почты и контактный номер должны быть указаны жирным шрифтом и кеглем 12 в верхней части титульной страницы в правом углу;
   - после указания имени и фамилии автора посередине страницы  заглавными буквами, жирным шрифтом и кеглем 12 должно быть указано название статьи;
  - ключевые слова (не менее 6 слов и словосочетаний) написать на азербайджанском, русском и английском языках;
  - в конце статьи написать краткое резюме на азербайджанском, русском и английском языках с указанием названия статьи;
  - источники, на которые автор ссылался, в алфавитном порядке должны быть написаны в «Списке использованной литературы» с указанием общей страницы и закодированы в тексте.
  - изображения, таблицы, и графики должны быть соответственно пронумерованы и даны с кратким разъяснением;
 Заранее информировать в случае использования программы Power Point.
 Крайний срок для представления статей- 10 апреля.
 Статьи не касающиеся тематических направлений конференции и не отвечающие правилам оформления не будут приняты.
 Конференция будет проведена в Центральной Научной Библиотеке НАНА.


Организационный комитет :НАНА, Институт Кавказоведения, г. Баку, пр.  
Г. Джавида 117, 4-й этаж, 448-я комната; Тел: +994 12 539 89 91
E-mail: csforum2019@gmail.com


_________________________________________________________________________________________________________

2nd International Forum of the Caucasus Studies Scholars
May 23-24, 2019


Conference topics:
•Socio-political processes occuring in the Caucasus region.
•Conflicts and terror in the Caucasus.
•Armenian military aggression against Azerbaijan.
•Mutual relations, foreign policy of Caucasian countries and regional policy of big states.
•geopolitical situation in the Caucasus.
•religions and interfaith relations in the Caucasus.

Preparation and submitting texts of article:
- should be arranged in Microsoft Word Office, size  A4 (210 x 297mm) with length 5-7 pages, Times New Roman – 12 point font size, Line spacing 1, margins- up and down 25mm, left and right 20mm and indents 1.15 mm
- Author’s name, surname, scientific degree, position, the name of institute, email address and contact number should be written at the top of title page in the right corner with 12 point font size and capitalized;
-After  the author’s name and surname, the title of the report should be written with 12 font size and capitalized at the centre of the page;
-Should be given keywords (not less than 6 words and phrases in Azerbaijani, English and Russian languages);
-At the end of the report should be given short summaries (in Azerbaijani, English and Russian languages) with the title of article;
-References should be titled as “The Reference list ” given in alphabetical order with general number of pages and should be encoded in the document.
-Given pictures, tables and charts should be separately numbered with brief explanations;
-In case of using Power Point please inform in advance.
Acceptance deadline for articles is April 10
Articles not related to thematic areas of the conference and not meeting the rules of preparation will not be accepted.
The forum will be held at the Central Library of Science ANAS.

Organization Committee:  Institute of the Caucasus Studies ANAS, Baku, H. Javid Ave., 117,
 4th floor, room №448. Tel: +994 12 539 89 91.
                                                                                 Email:csforum2019@gmail.com  
Bölmələr: Xəbərlər / Elanlar
Teqlər:

Rəy bildir