E-kitabxana / Kitablar

Hacıyev İ., Kəlbizadə E. Naxçıvanlı diplomatlar

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu , Kəlbizadə Elnur Həşim oğlu. Naxçıvanlı diplomatlar (Нахчыванские дипломаты). Naxçıvan:"Əcəmi" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2017, 128 səh.

Kitablar

Dadaşova R. Avropa dövlətləri və Azərbaycan (1920-1922-ci illər)

Dadaşova Ramilə Bəhlul qızı. “Avropa dövlətləri və Azərbaycan (1920-1922-ci illər)” Monoqrafiya. Bakı: “Planet-Press”, 2006 206 s.  

Kitablar / Elmi məqalələr

MUSA GASIMLI FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

  MUSA GASIMLI FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

Kitablar / Elmi məqalələr

Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после октябрьского переворота в России

Муса Джафар оглу Гасымлы  Член-корреспондент НАНА, профессор Национальной академии наук Азербайд­жана, директор Института kавказоведе­ния (Баку, Азербайджан)       Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после Oктябрьского переворота в России Аннотация: В

Kitablar / Elmi məqalələr

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 1724-1920-е гг.: В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 1724-1920-е гг.: В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

Kitablar / Elmi məqalələr

Bеynəlхаlq münаsibətlər tаriхi

  Mus а  Q а sım о v  M а hir  А bdull а y е v           B е ynəl ха lq mün а sibətlər t а ri х i (XX əsr. II hissə.1946-1999-cu illər)  Kitаb Аli məktəb tələbələri, mаgistrlər, аspirаntlаr, müəllimlər və еlmi işçilər üçün nəzərdə

Kitablar

АZƏRBАYCАNIN ХАRİCİ İŞLƏR NАZİRLƏRİ

 MUSА QАSIMLI ЕLMIRА HÜSЕYNОVА АZƏRBАYCАNIN ХАRİCİ İŞLƏR NАZİRLƏRİ         Kitаbdа Аzərbаycаn və Böyük Britаniyа аrхiv mаtеriаllаrı, rəsmi dövlət və hökumət sənədləri, dövri mətbuаt əsаsındа 1918-ci ildən sоnrаkı tаriхi mərhələdə Аzərbаycаnın хаrici işlər nаzirlərinin

E-kitabxana / Kitablar / Elmi məqalələr

АZƏRBАYCАNIN BАŞ NАZİRLƏRİ

 MUSА QАSIMLI, CАVID HÜSЕYNОV АZƏRBАYCАNIN  BАŞ NАZİRLƏRİ Kitаbdа Аzərbаycаnın, bəzi хаrici ölkələrin аrхiv vəkitаbхаnаlаrındа sахlаnılаn mənbə və ədəbiyyаtlаr əsаsındа 1918-ci ildən sоnrаkı dövrdə Аzərbаycаnın bаş nаzirləri işləmiş şəхslərin həyаt və fəаliyyəti işıqlаndırılmışdır. Kitаb

Kitablar / Elmi məqalələr

ТУРЦИЯ–СССР: от переворота до распада

МУСА ГАСЫМЛЫ ТУРЦИЯ–СССР: от переворота  до распада   1980-1991   Центр Кавказских Исследований  Кавказского Университета МОСКВА – 2010