Elmi məqalələr

НЕФТЯНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ (1991-2013 гг.)

НЕФТЯНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ (1991-2013 гг.) Тезисы Южно-кавказский регион всегда находился в центре внимания международной политики и общественности, в гораздо большей степени, чем иные регионы, являющиеся авангардами политики и экономики. Значимое место в этом направлении

Elmi məqalələr

Place and role of Azerbaijan in energy security of Europe

Place and role of Azerbaijan in energy security of Europe  Gunay Feyziyeva Academy of Public Administration under the President of Azerbaijan Republic  Abstract: The energy consumption of the world has been rapidly increased along with the industrialization. Since use of oil as the source

Elmi məqalələr

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ЮЖНО КАВКАЗСКИЕ КОНФЛИКТЫ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ЮЖНО КАВКАЗСКИЕ КОНФЛИКТЫ © 2016 Гюнай Фейзиева, Махяддин кызы Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Баку E-mail: gunay_f@bk.ru В статье обращается внимание на усиление в создавшейся ситуации роли Европейского Союза и Совета Европы в

Elmi məqalələr

GÜRCÜ QARABASMASI: ERMƏNİ XÜLYALARI

  Məmmədov Emil İmir oğlu.       Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Qafqazşünaslıq İnstitutu. Baş Lobarant.                                                

Elmi məqalələr

Gürcüstanda Erməni təşkilatları: məqsəd nədir?

 Nəsibə Mirzəyeva AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı Gürcüstanda Erməni təşkilatları: məqsəd nədir? Erməni təşkilatlarının yaradılması tarixinə qısa baxış Ermənilər Gürcüstanda yaşayan milli azlıqlar içində say baxımından ikinci yerdədirlər. 2014-cü ildə keçirilən siyahıyaalmaya əsasən,

Elmi məqalələr

ÜMUMTÜRK ORTAQ DƏYƏRLƏRİ DÜNYA MƏDƏNİYYƏTİNİN MƏNƏVİ SƏRVƏTİDİR

Vahid  Ömərov AMEA-nın  Qafqazşünaslıq  İnstitutunun « Gürcüstanşünaslıq »  şöbəsinin   müdiri , fəlsəfə üzrə   fəsəfə  doktoru ÜMUMTÜRK ORTAQ DƏYƏRLƏRİ DÜNYA MƏDƏNİYYƏTİNİN  M Ə N Ə V İ SƏRVƏTİ DİR Ümumtürk ortaq dəyərləri bəşəriyyətin bütün tarixi inkişafı

Elmi məqalələr

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУЗИИ

 Вахид Омаров Национальная Академия Наук Азербайджана Отдел Грузияведения Заведующий отделом, доктор философии по философии             СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУЗИИ В 90-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА: ОТ КРИЗИСА К РАЗВИТИЮ Аннотация В статье представлен анализ

Elmi məqalələr

ERMƏNISTANIN AZƏRBAYCANA TƏCAVÜZÜ GÜRCÜSTAN MƏTBUATINDA

Vahid  Ö m ə rov AMEA-n ı n Qafqaz şü nasl ı q  İ nstitutunun G ürcüstanşünaslıq şöbəsinin müdiri,  fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru vahid-o@mail.ru 070-233-80-02     ERMƏNISTANIN AZƏRBAYCANA TƏCAVÜZÜ GÜRCÜSTAN MƏTBUATINDA               

Elmi məqalələr

Azərbaycan –Gürcüstan münasibətləri

 Vahid Ömərov AMEA-nın Qafqazşünaslıq  İnstitunun Gürcüstanşünaslıq şöbəsinin müdiri,   fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,  vahid–o@mail.ru 0702388002            Azərbaycan –Gürcüstan münasibətləri:    sınaqlardan çıxmış əməkdaşlıq  

Kitablar / Elmi məqalələr

Bеynəlхаlq münаsibətlər tаriхi

  Mus а  Q а sım о v  M а hir  А bdull а y е v           B е ynəl ха lq mün а sibətlər t а ri х i (XX əsr. II hissə.1946-1999-cu illər)  Kitаb Аli məktəb tələbələri, mаgistrlər, аspirаntlаr, müəllimlər və еlmi işçilər üçün nəzərdə